داستانهای کوتاه

 
خانه فهرست صفحه اول

آرشیف

گزیده اشعار

عکس ها

کمک

 

صفحه اصلی

 

 

 

 

برای شـنیدن

وقتیکه نی ها گل میکند ــ داکتر اکرم عثمان                بشنوید»»»

مرا مسافر نسازی ــ داکتر اکر عثمان                     بشنوید»»»

ترس از تنهایی ــ داکتر اسدالله حبیب                     بشنوید»»»

شراره ــ ببرک ارغند                                      بشنوید»»»

ملکه ــ مریم محبوب                                       بشنوید»»»

رادیوی کوچک پدرم ــ قادر مرادی                      بشنوید»»»

 

 

 

صــدای بــر ف                                                قادر مرادی

چادر گلابی رنگ و گل های اکاسی                        قادر مرادی

خانه های خاکی و دستمال های گل سیب                 قادر مرادی

زيبای زير خاك خفته                          رهنورد زریات

تبعيدی                                      دکتر اکرم عثمان

شـاخ نبات                                  محمد نبی عظیمی

...و دیوار ها گوش داشـند ـ               سـپوژمی زریاب

 زهـر لحظه های تلخ تنهایی ـ                نبی عظیمی

باکره ـ                                       داکتر اکرم عثمان

و آفتات از کدام سـو دمیده بود ـ            قادر مرادی

سـگ شـریر هـمسـایه ـ                     نبی عظیمی

از مرگ تا زندگی ـ                          اکرم عـثمان

خسـته تلخک ـ                              حسـین فخری

ورا  ـ                                       نجیب سـرغندوی

این دنیای مسـخره ـ                       اکرم عثمان

خُسرګنۍ                             ـ   منظر امام

از آدميزاد تا گرگ ـ                      اکرم عثمان

گهواره خالی ـ                             اکرم عثمان

پدرم و رادیوی کوچکش ـ               قادر مرادی

بهای عـشـق ـ                                     داکتر ش. پرتو

ملکه ــ                                مریم محبوب

شراره ـ                               ببرک ارغند

بشنو از نی چون حکایت می کند ـ اکرم عثمان

ترس از تنهایی ـ                   اسد الله حبیب