شماره یازدهم سال دهم قوس 1391 / نوومبر 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال کشور پس از ۲۰۱۴ع.
 
صدیق  رهپو طرزی
تا جایی که روشن است در این مورد می توان صحنه های گونه گونی را آراست که بیش تر بر پایه های گمانه زنی استوار اند.
من خودم به این باورم که همین ساختاری که از درون کنفرانس «بن» بیرون شد، اکنون از فراز و نشیب های به شدت تند که گاهی تا مرز از هم پاشیدن کامل نیز رسید، به شدت به هم گره خورده است. اینان در یک ازدواج سیاسی اجباری به هم پیوند خورده اند و اکنون عامل های گونه گون ـ بالاتر از همه هوای در دست داشتن لگام های قدرت ـ آنان را با این که زیاد با هم موافق نیستند،

 

آثار و تبعات خروج قوای امریکا و ناتو از افغانستان
داکتر اکرم عثمان
قدر مسلم اين است که حضور سياسی و نظامی امريکا در افغانستان از بدو ورودش تا دم حاضر با شک و ريب و تردد و تذبذب زيادی همراه بوده است.
تاريخ مناسبات سياسی امريکا و افغانستان گواه است که ايالات متحده عمدتاً وطن ما را در قياس با پاکستان به چشم يک مملکت کم اهميت، پوشالی و ...

 

زيبايی های سخن در شعر فارسی
دستگير نايل
شعر فارسی از زمان رودکی تا امروز، تحول و تطور زياد ديده و به قله های شامخ زيبايی های لفظی و معنوی قدم گذاشته است. اين زيبايی ها و ظرافت های لفظی و معنوی در صنايع شعر فارسی را می توان هم در سروده های حماسی مانند شاهنامه ی فردوسی جستجو کرد و هم در شعر های تغزلی، عرفانی، حکمی و فلسفی می توان به فراوانی يافت. ابو عبدالله رودکی سمرقندی رباعی ای دارد که در آن صنعت سوال و جواب به گونه بی مانندی بکار گرفته شده

 

میرزا اسدالله غالب
پس منظر خانواده گی ( کودکی و جوانی )
غالب و شاعران ديگر
بشیر سخاورز
غالب دوران كودكی خود را صرف آموزش زبان فارسی می كند. او در مكتوباتش از استاد خود عبدالصمد ايرانى كه در اين راستا كمكش كرده به تكرار ياد می كند كه البته دليل عمدهء آن نه ادای دين است بلكه چون معمول بوده و معمول است كه فرهيخته مردی را بايد به استادی برگزيد، وی با سخاوت از اين استاد بزرگ قدردانى می كند،

 

 

نگاهی به چالش‌های فراروی فارسی‌دری
در افغانستان
نجم کاويانی
زبانِ فارسی‏دری، امروز با چالش‌هايی جدی در افغانستان روبه‌رو است و آسيب‌هايی آن را تهديد می‌کند. اما با بر اندازی امارتِ اسلامی طالبان در ١٣٨٠خ/ ٢٠٠١م، خطر جدی که زبانِ فارسی‌دری را تهديد می‌کرد، تا حدی کنار زده شد و زبانِ فارسی در اين سال‌های پسين، به‌رغم چالش‌هايی جدی، شاهد دگرگونی‌ها و پيشرفت‌های با اهميتی در مرزوبوم ما بوده است. در آغاز اشاره‌هايی به اين پيشرفت‌ها می‌کنم و در پی آن، نگاهی به مهم‌ترين چالش‌ها و ناهنجاری‌های ‌فرا‌روی زبانِ ‌فارسی‌دری می‌اندازم.

 

رشته يی شش روزه با مکتب
و هشتاد ساله با بيدل
درست به خاطر ندارم که چه زمانی با نام و با شعر شاعر ارجمند واحد رشته آشنا شدم. اين قدر می دانم که اين نام از دوران کودکی با من است. شايد در آن سالهای که در متوسطه ی جرشاه بابا درس می خواندم با اين نام آشنا شده ام. شايد در يکی از شماره های روزنامه ی بدخشان که در آن روزگار در ميان مردم به نام <اخبار بدخشان> شهرت داشت با اين نام آشنا شده ام.

 

داستان کوتاه
يک روز ديگر
 اميد حق بين
صابر با صدای مادر از خواب بيدار شد اما دقيقاً نه فهميد که مادر چه جمله ای را گفته است. گيج و گنگس بود، فقط همين قدر می دانست که با صدای او از خواب بيدار شده است. از ميان تمام آن چيزی که مادر گفته بود فقط کلمه "پدر لعنت" را فهميد. معلوم بود که مادر چندين بار ديگر هم او را برای بيدار شدن صدا کرده است. اين را می شد به راحتی از کلمه <پدر لعنت> و صدای بلند و عصبانی اش فهميد. بنابر اين صابر ديگر معطل نکرد، با يک جهش سريع بلند شد و در جايش نشست تا بيشتر از اين باعث عصبانيت مادر نشود

 
يک چيزک ديگر بنويس!!
جلال نورانی

 
من او را دوست داشتم. برايم موجود عزيزی بود، عزيز و دوست داشتنی. اما افسوس! بلايی به سرش آمد که جگرم را خون ساخت. من او را بردم پيش داکتر، خواهش کردم که به دقت او را به بيند. اما می دانيد در غياب من داکتر با او چی کرد...؟ قصه اش جالب است.

بانکداری در افغانستان
کريم پوپل
چرخش اقتصادی يک کشور توسط بانک ها صورت می گيرد.گفته می توانيم بانک ها نبض اقتصادی يک کشور را در دست دارد. زيرا همين بانک ها است که پول چاپ می کند کنترول مناسبات پولی را می نمايد از همه مهم تر سرمايه از خارج توسط همين مرجع انتقال و توسط همين مرجع در پروژه ها و بنياد های جديد تاسيس يک کشور به مصرف می رسد. در حقيقت محل حفاظت سرمايه کشور می باشد. در افغانستان سيستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد.که همه اين بانک ها توسط افغانستان بانک يا بانک مرکزی کشور کنترول می گردد