شماره سوم سال دهم حمل 1391 / اپریل 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما و سرقت تاريخ ما
داکتر اکرم عثمان
حضرت شمس تبريزی مراد و مولای مولينای بلخی فرموده است:
« اگر گفتنی باشد و هزار کس از ريش من در آويزد که مگر نگويم، بعد از هزار سال اين سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم!»
اين سخن وجيز از چنان صلابت و اصابتی برخوردار است که گفتی از دهان تاريخ پريده باشد.

 

 با تاريخ، نی با زمانه!
نصير سهام
ببرک ارغند و رُمانِ «لبخندِ شيطان»
ببرک ارغند در سال هزار و نهصد و چهل و نه ميلادی در شهر کابل به دنيا آمده است. دانشکدۀ ادبيات و علوم بشری وقت را در کابل تمام نموده و دکتورا در رشتهء ژورناليسم را از يونوورستی صوفيهء بلغارستان به دست آورده است.

 

آنکه هویدا بود ناپیدا شد
 مگر طنین صدایش که آخرین بار شنیدم در گوشهایم طنین انداز است
نوشته ماریا دارو
 ظاهر هویدا و آنچه از وی هویدا بود
آنکه به غم هایش پایان بخشید و مرگ شتابانه سراغش را گرفته بود و پیکر استخوانیش را خاک در آغوش کشید.
آنکه آواز پرُ طنینش بر قلب حکومت مستبد برعلیه ظلم و ستم و بیعدالتی چون تیر بر هدف میخورد و از راست گفتن و راسخ بودن به هدفش منصرف نگردید « ظاهر هویدا » بود
.

 

به بهانهٔ صدمين سالگشت نشر سراج اخبار
ما و نو آوری، تجدد و مدرنيزم
صديق رهپو طرزی
بخش سوم 
دورهٔ سراجيه و سراج اخبار
اين دوره که زمان فرمانروايی امير حبيب الله (۱۹۱۹ـ۱۹۰۱) را در بر می گيرد، پُرثبات ترين دو دههٔ آغاز سدهٔ
بيستم عيسايی در کشور به شمار می آيد. او زمانی بر سرير سلطنت دست يافت که سرزمين پُـرعصيان و توفانزده، مرکزيت و صلح را برای بار اول پس از دهه های دراز زد و خورد، جنگ بر سر قدرت و نگهداری قدرت، تجربه نمود.

 

 نوروز فرازمند مبارک باد
سید احمد ضیا نوری

 بهار بهترين بهانه برای آغاز، وآغاز بهترين بهانه برای زيستن است. هموطن بهارت خجسته باد.
البيرونی شجاع‌ترين دانشمند افغانستان و جهان که در رياضيات علوم و فلسفه غوغايی برانگيخت، نبوغ بود که پاطهٔ علم و دانش را به حدی رساند که طرح مسايل علمی را به مافوق تصور بالا برده.

 

 از جهالت «علما»ی دربار کابل
 تا کهنه درد سرطانی در پیکر اسلام
محمد عالم افتخار
چنانکه مستشعرید؛ «علما»ی دربار حامد کرزی با استناد بر آیهء 1 و 34 سورهء النساء در قرآن (نسخهء حضرت عثمان که عجالتاً متکای مسلمانان «تقریری» و ناخوان جهان میباشد)؛ مرد را اصل و زن را فرع اعلام نموده و به حساب آسمان و ملکوت؛ مدعی شدند که نه تنها زنان موجودات و مخلوقات فرعی اند؛ بلکه حتی مجاز نیستند؛ حرف و سخن و آه و فریادی در برابر این نظام و قوانین آن؛ بروز دهند
.

 

 

 يک جوان انتحاری را کمک کرده ام
سليمان کبير نوری
 آنشب يکی از سرد ترين شبهای زمستان اروپا بود. هوا کم سابقه سرد و تار و طوفانی بود. باد تند با همه نيرو، سردی اش زوزه می کشيد و شهر را در آغوش کبود تيره اش می فشرد. باد چنان سرد بود که گويی گلوی چراغ ها را نيز فشرده و انوار آن را يخبندان روی دستانش نگاه داشته است

 

شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم
 در شعر امير خسرو دهلوی
داکتر اسدالله حبيب
شعر امير خسرو دهلوی ( 1253 _ 1325 م ) در افغانستان، از گلوی موسيقی عارفانه و به خصوص با ترنم قوالی خوانان به آوازه رسيده است. پندارم که در هند و پاکستان نيز چنين باشد. اگر درکشور ما سينهء آوازخوانان از غزلهای مولانا جلال الدين محمد و عبدالقادر بيدل هم گرم است، امير خسرو بر کرسی آهنگهای قوالی، بدون از فخرالدين عراقی، آن هم اندک و گه گاه، ديگر هم نشينی ندارد.

 

بهاران خجسته باد!
ظاهر دیوانچگی
 نو روز باز تاب پیوند ها و تبلوری از اتحاد فرهنگی مردمان است. « نوروز به عنوان روزی برای دعوت مردم به درک متقابل و گفت و گوی فرهنگ ها» می باشد. تجلیل از این روز گام ایست بسوی شهروندان و همنوعان، نشانه ی ایست از همدردی و برادری، وعده ایست از عهد و پیمان و امید یست از همسبتگی!

 

زن پناهنده سال:
مادر، داکتر و ایجادگر مناسب های اجتماعی
همه ساله در 8 مارچ از طرف سازمان کمک کننده مهاجرين ( Suomen pakolaisapu ) در فنلند يک زن را در ميان مهاجرين انتخاب نموده به حيث زن سال معرفی می دارد. امسال اين افتخار نصيب دکتر ملالی رحيم داکتر پرکار و ورزيده از افغانستان شد.