شماره دوازدهم سال سوم جدی 1334 / دسامبر 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی تحول تاريخ در خاور زمين
برده گی « يا شيوهء توليد آسيايی »
؟
داکتر اکرم عثمان
در دو بحث ماقبل، آوردیم که سـیر تاریخ در خاور زمین ویژه گی هایی داشـته اسـت که برخی آن را با نظریهء فُرماسـیون تاریخ که با دوره های متعارف مشـخص می شـود قالب کرده اند و برخی آن چار چوب ها را برای تبین فُرماسـیون های تاریخ با دوره های سـیاسی، اقتصادی، حقوقی، فلسـفی و هنری مشـرق زمین ناکافی دانسـته اند.

 

نعرهء های و هوی من
نوشـته پرتو نادری
مولانا از ديدگاه شـمس
اين تنها مولوی نيسـت که شـيفتهء  شـمس شـده اسـت؛ بلکه شـمس نیز  دسـتخوش توفان و التهاب بيکرانهء  و بي سـابقه يي نيز شـده اسـت.
در قونيه اسـت که شـمس لب به سـخن  می گشـايد. چنان که باری گفته بود:
« از برکت مولاناسـت، هرکه از من کلمه يي می شـنود.»

 

رجال و رویداد همای تاریخی افغانستان
سردار محمد عظیم خان

نوشـته احمد علی کهزاد

بعد از وزیر فتح خان برادر عینی اش سـردار محمدعظیم خان حاکم پشـاور و حکممران کشـمير در ميان برادران بارکزایی مرد پخته و با تجربه به شـمار میرفت و امکان داشـت که با گرفتن کابل درمبارزهء تفوق بر برادران غالب شـده و صاحب تخت و تاج گردد، ولی سـردار دوسـت محمد خان بالاخره با موقع شـناسی و روح تشـبثی که داشـت زمینه را برای خود مسـاعد تر سـاخت. ثروت عظیم که باید در برآوردن آمال خورد و بزرگ او کمک می کرد عوایق خورد و بزرگ در مقابل او ایجاد نمود، به نحوی که هم حسـادت برادرانش را بر انگیخت و هم حفاظت آن مسـاله بغرنجی شـد که تشـویش آن تکنیک عملیات جنگی را بر علیه سـکها در نظر او مغشـوش سـاخت. بهر حال، مرگ ناگهانی مجال فعالیت مزید را برای او نداد و ثروت سـرشـاری از او باقی ماند که عامل مالیخولیایی پسـرش حبیب الله خان موجب آزار مردم گردید.

 

  آیا او را دیده اید؟
انتشـارات عفو بین المللی بخش هالند
برگردان از: جميله پلوشه
بخش هشتم

 زنان:
 فرهنگ، مذهب و سنت

 ما شـاهد آن‌ايم که خشـونت عليه زنا ن برغم ادعای حکومت‌ها مبنی بر پايان بخشـیدن به آن در عمل کم و يا بيش بدون مجازات در قلمرو آنها  به وقوع می‌‌پيوندد. چنانکه هر روز خشـونت عليه زنان در حومه‌ای پاريس، در جامعه‌ای عنعنه پسـند ترکيه و يا  در کشـورهای آمريکای لاتين که متاثر از فرهنگ مرد سـالار اند، اتفاق می‌افت
د.

 

حاجی غلام سرور دهقان کابلی(رح)
تولد 1904 م وفات 1975 م
دور معشوق مجازی گشتم                   سـوختم تا که نمازی گشتم
از قلم سميع « رفيع »
 تصوف و عرفان دهقان کابلی
تصوف با قلب و احسـاسـات سـر و کار دارد نه با عقل و منطق، و بدیهی اسـت که عقل و منطق سـلاح خواص اند و اکثر مردم از بکار بردن آن عاجزند و ملول میشـوند. نقطهء حسـاس انسـان قلب او اسـت، سـخن و کلام وقتی پیشـرفت کلی میکنند که ملایم با احسـاسـات و موافق با خواهش های قلب باشـد.

 

پرستو های کابل
نويسـنده: ياسـمينه خضره
برگردان به انگليسی: جان کولن
بررسی از بشـير سـخاورز
کرکتر ها ( آدمها ) در داسـتان « پرسـتو های کابل » متوجه دیگرگونی ژرفی که سـرشـت و ماهیت شـان را، خاصيت نوی داده اسـت نشـده اند. برای اين آدمها، همه چيز در حال تعادل اسـت و آنها خود شـان عشـق را به يک شـانه و نفرت را به شـانهء ديگر، سـياهی را به يک شـانه و سـپيدی را به شـانهء ديگر، افراط را به يک شـانه و تفريط را به شـانهء ديگر، عدالت طالبی را به يک شـانه و بی عدالتی را به شـانهء دیگر حمل می کنند

 

طنز

از چی بگوييم؟!
احسـان سـلام

« شـکر خدا که امشـب افتخار بخشـیدن و در کلبهء فقیرانهء غلام تان جم شـدین. چقدر خواری و زاری کدم که دوسـتان قدیمی با هم « کله ده کله » شـدند. اما یک مطلب! روی خدا ره ببینین، احتیاط کنین، و ضرور نیس که خوده ده تار خام بند کنین!

 

هنر نزد ايرانيان است و بس
مازيار قويدل
سـخنان بي هوده و نادرسـت در باره ی اين سـرود و سـخن به جا و درسـت اسـتاد سخن فردوسی توسی، که اگر نبود ما نيز عرب زبان بوديم، بيشتر بر زبان شماری از آنانی روان  شده است يا می شود که باور به ايدئولوژی هايی همانند اسلام و کمونيسم داشتنه اند و فردوسی، زبان و جايگاهش، سد راهی برای آنان بوده است. اينگونه دشمنان دانا، با چنين انگيزه هايی کوشيده اند با وارونه وانمودن درون مايه ی سرودهای استاد سخن فردوسی توسی، که برای رهايی ايرانیان و زبانشان سروده است دست به کارهايی بزنند که آبروی خودشان را می برد و زحمت ما می دارد. نا گفته نماند  گاه دوستان نادان نه اينکه آتش بيار معرکه شدت اند که کوس سبقت را نيز از آنان ربوده اند.

 

مطالبهء حقوق پناهنده گان افغانی
از جامعهء اروپایی و سـایر کشـورهای بشـر دوسـت جهان
محمد اسـمعیل رویت
طوریکه میدانیم در چند سـال گذشـته راپور یکصد صفحه یی ملل متحد در رابطه به نقض حقوق بشـر در افغانسـتان ممثل عقب مانی نظام های فرسـودهء سـابق که تا اکنون نیز جریان دارد بصورت واضح و آشـکار به چشـم می خورد، که دولت منتخب در چهار سـال گذشـته کار موثری را جهت بازسـازی، امنیت و آرامش برای مردم ما انجام نداده اسـت.

 

کاروان شـعر و ادب
زیر نظر آرام ارزگانی 

 

سـنگ صبور
 شعر از انجنیر خلیل الله رؤوفی

 

گزارش سـمینار:

سـمینار آموزشی جهت ارتقای آماده گی های
کاری منسـوبين انجمن کلتوری افغانهای " زندسـتاد "
و اطراف آن

 

 
 

گزارشـــــگر اتحــــــاديه انجمنهای افغانها در هالند
 4 فبروری 2006
نوسازی افغانستان و طرح مسأله
کادر ها و متخصين خارج از کشور درآن

 

امانی یکی از چهره های شـناخته شدهء موسیقی محلی

 

اطلاعیهء مجمع فرهنگی افغانهای کانادا
همایش تحلیل و بررسی علمی مکتب موسـیقی کابل و تجلیل از بزرگترین و یا پرافتخار ترین اسـتاد امروز این مکتب اسـتاد الطاف حسـین سـرآهنگ