<>

صفحه اصلی
 

فهـرست صفحه اول
 

شماره قبلی
 

شماره بعدی
 

آرشیف

شـماره دوم سـال سـوم ( شماره مسلسل 26 )

پنجشـنبه 8 دلو 1383  /27 جنوری 2005

 

« دزد بر سر خود پر دارد »

 اخیراً در شـهر کابل دشـمنان قسـم خوردهء این شـهر و عاملین به خاک و خون کشـیدن باشـنده گان آن ( رهـبران معلوم الحال جهادی) به بهانهء تجلیل از حادثه 3 حوت گردهمایی داشـتند که بنا به گفـتهء مشـهور تشـت رسـوایی خودرا از بام پائین انداخـتند.

هموطنان عزیز ما اطلاع دارند که اخیراً کمیسـیون حقوق بشـر افغانسـتان گزارشی ترتیب داده و طی آن خواسـته شـده تا نقض کننده گان حقوق بشـر باید مورد محاکمه قـرار گیرند و به جزای اعمال شـان رسـانیده شـوند. اگر چه در گزارش بصورت مشـخص از شـخص ویا گروهی نام برده نشـده اسـت، ولی عاملین بدبختی ها و ناقضین واقعی حقوق بشـر در افغانسـتان از قبل به لرزه در آمده و طی سـخنرانی هایی که انجام دادند کوشـیدند به تبرئهء خود برایند و قبل از اینکه ادعایی و یا انگشـت اشـاره ای بسـوی شـان دراز شـده باشـد خود ها را بی گناه و منزه از هـرگونه اعمال ضد بشـری قـلمداد نمودند. این رهـبران، خودِ اعضای کمیسـیون حقوق بشـر را به نقض حقوق بشـر متهم کردند، و سـعی نمودند لبهء تیغ مبارزه علیه نقاضین حقوق بشـر را از سـمت خود منحرف سـازند.

اینها که پیوسـته در هر محفل و مجلسی، « جهاد»  خودرا بر رخ مردم می کشـند و چنین وانمود می کنند که قـهرمانان واقعی «مقاومت» آنها اند و مانند این ده ها ادعای بلند بالای دیگر ... اما به همگان معلوم اسـت که دیگر این حرف های میان تهی نمی تواند مردم را فریب بدهـد. زیرا اکنون همه میدانند که اینها جز گدی گک هایی در دسـت اتجاع بین المللی و بنیادگرایی و در راس ایالات متحده بر ضد دشـمنان شـان و اتحاد شـوروی ـ در زمان جنگ سـرد ـ چیز دیگری نبوده اند. بلی آنها عاملین و مجرایان آن صدا های ناپاکی بودند که می گفـت: « کابل باید در آتش بسـوزد» و همین کار را هم کردند، و دیدیم که کابل را در آتش ناپاک شان سـوزاندند و مانند این، دها و صدها عمل ضد بشـری دیگر که یاد آوری از جنایات و اعمال ضد انسـانی و ضد بشـری شـان مسـتلزم سـیاه کردن اوراق فراوان اسـت.

بهر صورت هر قـدر زمان بگذرد پرده از روی جنایات و خیانت ها برداشـته می شـود و اکنون هم می بینیم که خود درین پروسـه سـهم می گیرند و از همه بد تر اینکه به کرده های خود ها افتخار دارند. وقتی بخشـهای از این بیانیه ها را می شـندیدم بیادم آمد که واقعاً « دزد برسـر خود پر دارد» و فردای بازخواسـت دور نیسـت؛ بزودی مردم ما شـاهـد آن خواهـند بود که خائنین به جزای اعمال شـان برسـند.ں

معـرفی کتاب:
چه ها که نوشتیم
رهنورد زریاب


« رسـید خامه چو در دسـت ما چه ها که نوشــتیم
چه ها نویسـد، اگر، ما به دسـت خامه رسـیدیم!»

 فقـیري

 
 

 Text Box:  
فرخنده باد 8 مارچ روز همبستگی بين المللی زنان جهان

 

 

 

 

د ښځود پيوستون نړيواله ورځ تاريخچه
د ښځو د پيوستون دنړيوالي ورځې تاريخچې ته لنډه کتنه
ه کال 1875 د مارچ په اتمه نيټه  د امريکا په متحده ايالاتو کې د نيويارک په ښار کې هغوکارګرو ميرمنو په  هغه لاريون کې ګډون وکړه چې دخپلومعاشونو او تنخواګانو د زياتوالي غوښتنه يې کوله. دغه لاريون د پوليسو لخواه په وحشيانه توګه و ټکول شو.
صالح زاده

 

ويښ ځلميان،پښـتو ژبه او ادب
نجيب سـرغندوی
شلمی پيړی په څلويښتمه لسيزه چې نړيواله دويمه جګره دختميدو په درشل کې وه، د افغانسـتان په سياسي ډګر کې يو لړ بدلونوته را مينځته شول چې پر ټولی باندی دهغو اغيزی روښانه او څرګندې وې. دغه بدلونونه له هغه وخت نه پيل شول چې د هاشم خان د حکومت د ديارلسو کلونو اسـتبداد او اختناق خپل ځای د شاه محمود خان نسبتاً معتدل حکومت ته پريښود.

 

چالش های موجود در برابر دولت افغانسـتان
محمد اسـمعیل رویت
الاخره حامد کرزی اولین رییس جمهور منتخب مردم افغانسـتان تعـیین کابینه خویش را بعـد از یک تأخیر اعلان و در چوکات تشـکیلات اداری و نظامی دولتی بیسـت و هـفـت وزارت را منظور و بکار آغاز نمود.

 

دو فرزانهء هم روزگار دو بینش نا همگون

دو درخت تناور در دو کرانهء
رود
دسـت نیایش بر آسـمان بلند کرده اند
هردو از یک رودبار آب مینوشـند

واصف باختری

 

رجال و رویداد های تاریخی افغانستان
زمانشاه و مفکورهء پيشروی در هند
 
زمانشـاه سـومین پادشـاه سـدوزائی به پیشـروی در خاک هـند علاقه مفـرط داشـت و چنان درین نقـشـه منهمک بود که ماورای آن چیز دیگری را به آسـانی نمی دید و اگر هم میدید هـمه را قـربان این آرزو میکرد و هـیچ سـال قـرارش نمیگرفـت تا یک بار خویش را به لاهـور، شـرقی ترین شـهر سـرحدی کشـورش نرسـاند و زمینه پیشـروی را مطالعه نکند.
 احمد علی کهزاد

 

حافظ، لسـان الغیب
خواجه شـمس الدين محمد شـيرازي، شـاعر و حافظ قـرآن، متخلص به حافظ و معـروف لسـان الغـيب از بزرگترين شـاعران غزلسـراي ايران و جهان به شـمار مي رود. جزئيات زندگي حافظ همچون بسـياري ديگـر از بزرگان شـعـر و عرفان در پس پـرده اي از ابهام قـرار دارد. بنابر مسـتـند ترين اقوال درباره حافظ ـ يعـني مقدمه دوسـت و همنشـين محمد گلندام بر ديوان وي ـ حافظ به سـبب اشـتغال مداوم به قـرائت قـرآن و اوراد و اذكار و تتبع و مطالعه در دواوين شـعـر، مجالي براي جمع و تدوين غزلياتش تا آخر عمر به دسـت نياورد.

 

خسـته تلخک ( داسـتان کوتاه )
باد از لای درز ها و سـوراخـهای دروازهء چوبی و شـکسـت و ریخـت گراج زوزه می کشـید و در داخل سـرو صورت کودکان را می آزرد. اشـعهء باریک و تیز مانند از فضای خسـته و غبار آلود گذشـته، پـیـنه های شـطرنجی، کندگیی لیاف و توشـک و کوزهء بی دسـته را آفـتابی می سـاخـت.
حسـین فخری

 

قصه یی از تاریخ بند امیر

ع. نجوا صالحی

 

آموزش شـطرنج

ويكتـور كورچنوى

 

 
صفحه جوانان

 

کاروان شـعـر و ادب

 

عصیان
از: دوکتور محمد رضا بهمنش
بیادبود قربانیان و آسـیب دیده گان زمین لرزهء بم و موج بزرگ بحری تسونامی در جنوب شرق آسـیا در دو جشـنوارهء میلاد مسـیح 2003 و 2004 ع