شماره هـشـتـم و نهم سال سوم سـنبله و میزان 1334/ اگست و سـپتمبر 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـر مقاله:

 

 

مروری برنقش آی. اس. آی. در رویداد های کشـور ما
نوشـتهء: نجیب سـرغندوی

آی. اس. آی. یعنی دسـتگاه اسـتخباراتی نظامی پاکسـتان یکی از مهیب ترین دسـتگاه های اسـتخباراتی بوده که نقش مؤثری را در پیش برد « جنگ آزادی » کشـمیرِ هند، " جنگ مقاومت " افغانها در سـالهای حضور نظامی شـوروی در افغانسـتان و تشـدید اختلافات و تقابل میان گروه های قومی و مذهبی در درون پاکسـتان ایفاء کرده و تاکنون نیز درآن منهمک میباشـد. آنچه را که این سـازمان از آغازین سـالهای دههء هفتاد میلادی تا کنون بمثابهء بخشی از اسـتراتیژی سیاسی نظامی پاکسـتان در برابر کشـور ما افغانسـتان انجام داده اسـت، بصورتبسـیار موجز مور بررسی قرار میدهیم.

قوماندان شورا ته ځي
شعر از :   ل. « مين »

 

تلاش تازه پاکستان برای کسب امتياز
 تلاش تازه پاکسـتان برای به رسـمیت شـناختن خط نام نهاد دیورند همچنان ادامه دارد.
 
پاکسـتان پیوسـته کوشـیده اسـت تا از معضله افغانسـتان به نفع خود اسـتفاده برده و از غرب امتیاز بدسـت آورد.

 

 

نعرهء های و هوی من
نوشته پرتو نادری

.مولانا جلال الدين محمد بلخی، يکی از شـگفتی های تبار انسـانيسـت، او با آن دو اثر جاودانه اش، مثنوی معنوی و ديوان شـمس چنان تندیسی ا ز عشـق و معرفت بر بلند ترين قلهء ادبیات عرفانی فارسی دری ايسـتاده و سـده هاسـت که گویی آن دو خورشـید معنوی را بر کف دسـتان خويش نهاده و ما را به سـوی رسـتگاری و رهایی فریاد می زند

 

 رجال و رويداد های تاريخی افغانستان

 نوشـته: احمد علی کهـزاد

جنگهای شاه محمود و شاه شجاع
شـاه محمود سـدوزائی روزی شـاه زمان را کور سـاخت و در بالاحصار در محبس انداخت، قریب چهار سـال از این واقعه گذشـت تا روزی شـاه شـجاع در همین بالاحصار شـاه محمود را بجای شـاه زمان محبوس سـاخت و برادر عینی خود را که پیر مرد نابینایی بیش نبود آزاد سـاخت.

 وزیر فنج خان
در میان 24 فرزند تیمورشـاه و21 پسـر سـر دار پاینده خان که به حیث دو دسـته شـهزاده گان و سـر داران سـدوزائی و بارکزائی معاصر هم، زیسـت داشـتند، فتح خان ملقب به شـاه دوسـت و اشـر ف الوزراء تنها کسی بود که باهمه دار و دسـته و شـور غوغای خانواده گی در آغاز قرن 19 توانسـت با همکاریهای خود سـلطنت شـاه محمود را با ضعف شـخص شـاه و تحریک رقبای داخل و دسـایس خارج نیرومند و قوی نگه دارد

 
عملیات ایاکس              قسـمت سوم
سـمیت در پاسـخ به ایراد کرمیت روزولت مبنی بر اینکه او اکنون وظیفه خود را درین می بیند تا چنان پلان اوپراتیفی را طرح کند که مورد تایید مراجع عالی هم در ایالات متحده امریکا و هم در انگلسـتان قرار بگیرد، اظهار نمود: « برای شـما در لندن مشکلی نخواهد بود. انگلیسـها به همه آنچه که ما برای شـان پیشـنهاد کنیم با دو دسـت خواهند چسـپید. »
 

کاروان شـعر و ادب
زیر نظر آرام اروزگنی

 

شاخ نبات
م. نبی . عظیمی
 خرمگسی درسـالن رسـتوران گیر افتاده اسـت. صدای وزش بالهایش را می شـنوم. با همان یک ریتم و یک آهنگ از اینطرف به آنطرف پرمی کشـد. لابُـد دلش می خواهد به جایی بنشـیند، خرطوم درشـت و نیرومندش را در جسـمی فرو  برد. زهر خود را بپاشـد، شـیرهء زنده گی آن جسـم را سـر کشـد و به پرواز درآید. خرمگس قرار و آرام ندارد. انگار، به همه جا و همه چیز بی باور اسـت.

 

آيا او را ديده ايد؟"
انتشارات عفو بين الملل بخشهلند

 قسمت سوم

زنان و مردان
برگرداننده به دری: ج. پلوشـه
 همه اعلامیه های حقوق بشـر تاکید بر تسـاوی دو جنس زن و مرد آغاز می گردند. ولی در بسـياری از کشورها تا اکنون تسـاوی برای زنان به امر روزمره و حقيقت زندگی تبديل نگردیده اسـت.

قسمت چهارم

نا برابری
در ســراســر جـهان تا اکـنون تـفاوت های نهـايت بزرگ میـان موقـف اجتماعی زنان و مـردان وجـود دارد. اين نـابـرابری يـک مسـاله تصادفی نيـسـت

 

از علی بیاموزیم
گفتگو با علی میر فطروس نویسنده و محقق
تاريخ ايران، تاريخ «ايل» هاست
معرفی مختیر نویسنده

 

لحظه های آبی اشراق
شعر از پرتو نادری
بانگ نایی مي رسـد در گوش من         حیرت آیینه دارد هوش من   

 

 

داسـتان کوتاه:
تبعیدی
داکتر اکرم عثمان
محمد يونس سـرخابی را بسـوی ميمنه ميبرد. هنوز سـاعت نخسـتين مسـافرت بود. موتر از کوتل خيرخانه غُرغُر کنان راه سـرازيری را می پيمايد و در سـرک باريک و خوش آب و هوای « شـمالی» قلنج می شـکـند و قدش را راسـت می کند، گفتی گَرد می تکاند و نفس تازه می کند.

 

قانون جديد معادن يا رسميت تاراج معادن
ديپلوم انجنير ضياالحق مومنی
باخبر باش كه تو با دل چاكش نبري             آخر اين ثروت مليست بخاكش نبري

 

معرفی شرای گمنام
محمد هاشـم انتظار اکرمی

 

پاداش
زن، دوباره بیدار میشـود، و باز هم جای شـوهر را خالی می بیند ... بیخوابی چند شـبه شـوهر به یادش می آید و برایش دل می سـوزد. رختخواب را کنار میزند و خواب آلود تا پشـت در اتاق میرود. دسـت به دستگیر می برد و می خواهد بازش کند، اما نمی تواند،

 

 

البرت انشـتین رؤیا و رؤیا پروری، یا توانائی خرد؟
داکتر واحدی
از هفته نامه کیهان چاپ لندن ( مخصتر شـده )

 

تلاش های تازه پاکسـتان برای کسـب امتیاز