شماره چهارم و پنجم سال پنجم ثورـ جوزا 1386 / اپریل ـ می 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگداشـت از مولانا جلال الدین محمد بلخی
دستگیر نایل
از بسـیار سـالهاسـت تلاش صورت میگیرد تا جلال الدین محمد بلخی،عارف، شـاعر و متفکر بزرگ خراسـان و بلخ باسـتان را « ملای رومی»، یعنی زادهء روم شـرقی ( قونیه فعلی) معرفی کنند؛ و در سـایت های انترنتی و رسـانه هم می بینیم و میخوانیم که مولانای رومی نوشـته شـده اسـت. یونسـکو، شـعبهء فرهنگی و آموزشی ملل متحد که سـال دوهزار و هفتم را بنام مولانا اسـم گذاشـت، نهاد های فرهنگی، انجمن ها و شـخصیت های با اعتبار فرهنگی و ادبی کشـور ما در سـراسـر اروپا و امریکا و افغانسـتان، از این اقدام بجا اسـتقبال کردند و محفل ها و کنفرانس های بزرگی در تجلیل از مقام شـاعری، عرفانی و اندیشـه وی مولانا برگزار نمودند.

 

تأمّلاتی دربارهء «انقلاب اسلامی ایران !»
(بخش دوّم)
علی میرفطروس
من به تحلیل های عامیانهء مارکسـیسـتی و تئوری های سـاده انگارانهء « اختناق سـیاسی = انقلاب » اعتقـادی ندارم.
* بی توجهی به آزادی و دمکراسی، مختصّ رضاشـاه یا محمدرضا شـاه نبود، بلکه این بی توجهی در عقایـد
بیشـتر رهبران سـیاسی و روشـنفکران ایران نیز وجود داشـت.

 

رجال و رويداد های تاريخی افغانستان
نوشـته احمد علی کهـزاد
نقشـه و میثاق شـیردل خان
از سـقوط سـلطنت سـدوزائی ها تا آغاز امارت محمد زائی ها مدتی سـرداران بارکزائی به بسـط نفوذ و احراز اقتدار کوشـیدند. کثرت تعداد و کسـب اقتدار در دربار و در ایالت به تدریج زمینهء عروج ایشـان را فراهم کرد ولی چون مخالفت های باهمی و دسـته بندی برادران عینی بین هم دسـته را از دسـته و فرد را از فرد مجزا سـاخته بود و در منتهای عروج ضعف خود و مملکت را با شـیوع روح ملوک الطوایفی به میان آوردند و از این وضع حزن آور طبیعی بیگانگان اسـتفاده کردند.

 

هنر و زنده گی
دستگیر نایل
انسـان ها، در زنده گی روزانه وعموما در دوران حیات خود میخواهند بیشـترین لحظه های عمر خود را در کسـب ذوقیات بیان احسـاسـات، تلطیف عواطف و رشـد معنویت و شـخصیت خود سـپری نمایند. مثلا تحصیل علم کنند، موسـیقی بشـنوند، کتاب بخوانند، فیلم ببینند، آواز بخوانند، دوسـت بدارند، عشـق بورزند و بسـا ارزش های دیگر زنده گی را متعلق بخود بدانند. هدف از زنده گی کردن، تنها خوب خوردن لباس بهتر پشـیدن و لذت بردن نفسـانیات و اجرای عبادات نیسـت بلکه انسـانها، به رشـد معنویت و تلطیف بخشـیدن ذوقیات و آرامش دادن روان واحسـاسـات درونی خود نیزِ نیاز دارد.

 

 آيا او را ديده ايد؟ 
انتشـارات عفو بین المللی بخش هلند
بخش هفدهم
برگرداننده: ج. پلوشه
کارزارهای
                   امنيستی انترنيشنل
در زير به طور فشـرده اهدافی را که امنيسـتی انترنيشـنل ( عفو بين‌الملل ) برای تحقق آن تلاش می‌کند، مياوريم:

 

چرا وزيران کابينه استيضاح و سلب صلاحیت شدند؟
زيميرو
این نخستین بار است که ولسي جرگه طرح رد صلاحیت وزرای کابینه کرزی را مورد بررسی قرار می دهد. اخراج دسته جمعی مهاجرين از ایران، ظرف هفته های اخیر موجی از نارضایتی ها را برانگیخته است. سازمان ملل متحد، دولت افغانستان، ارگانهای دفاع از حقوق بشر و نیز شماری از فعالان غیردولتی در ایران به طرح اخراج مهاجرين غیرقانونی از ایران اعتراض کرده اند.  

 

برنده تنش روز افزون آمريکا که خواهد بود؟
)شمشاد)
انتقادها از نه تنها سياست خارجي، بلكه برنامه داخلي دولت بوش نيز هر روز ابعاد گسترده‌تري مي‌يابد و کاخ سفيد را بيش از پيش در لاک دفاعي فرو مي‌برد. " ديويد ايگناتيوس" خبرنگار روزنامه " واشنگتن پست "، در مقاله‌اي در همين زمينه نوشته است آيا فردي در آمريكا وجود دارد که بتواند پوسته سخت و محکم بوش را بشکند و واقعيت ها را به او بگويد. وي با توجه به مشكلات فرا روي دولت بوش، که از هر سو شخص بوش را در آستانه نابودی سیاسی قرار داده، نوشته است: در زمان حاضر، اين بوش سرسخت نيست که شروع به شکستن کرده، بلکه واقعيت اين است که آمريكا نيز در حال شكستن است.

 

 خطاب به وطنداران
دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی
وطندار عـزیزم !
در هـر کجای دنیا که استی؛ اگر در اروپا بسر میبری یا در امریکا؛ اگر در این طرف دنیا زندگی داری و یا آن طرف دنیا؛ لحظه ای بفکر وطندار مظلوم مهاجرت شو که در " جمهوری اسلامی ایران "، بر وی چه ها میگذرد! بنگر که دولتمردان بیرحم این کشور چه حال و روزی را بر خواهـر و برادرت آورده اند! بنگر که چه توهـین و تحقـیر را در حق خواهـر و برادرت روا میدارند! بنگر که با خواهـر و برادرت آن میکنند، که رژیم سفاک نازی در حق یهودان مظلوم همی کردند.

 

مرکز علمی و فرهنگی میدیوتیک کابل

 

کاروان شـعر و ادب
زیر نظر آرام ارزگانی 

 

چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟
 نوشته: عزیز" نسین"             ترجمه:  م. ذاکر "عمری"
    همبورگ 04.04.2007
از مدیریت امنیتی شهر استانبول، به تمام مدیریت های امنیتی ولایت های دور افتاده تلگراف ذیل ارسال گردیده است:
ــ علایم مشخصه: " سی و پنج ساله، قد بلند، دو صد کیلو گرام وزن، گندمی، سه دندان کمبود، یک دندان آسیاب الاشه بالایی پر شده، دندان نیش چپ پایین با طلا پوش شده، به تن لباس چارخانهء قهوه یی، موی بکلی ریخته، چهره پهن و گوشتی، چشم میشی، لقب: " حمدی فیل ".

 

مروري بر سازمان تجارت جهاني
 صوفيا  راد مرد
سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن‌المللي جايگزين گات شد، اكنون به يک سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است .اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO)  تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند. ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده و سرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.

 

روسيه با قاطعيت در مقابل آمريكا قرارگرفت
 
دوشي چي
پیشنهاد آمريكا براي استقرار سيستم دفاع موشكي خود در لهستان و جمهوري چک و به دست آوردن موافقت آنها براي اين كار نه تنها با واكنش روسيه رو به رو شد، بلكه مخالفت و ناخشنودي شديد متحدان اصلي واشنگتن در اروپا را برانگيخت .دولت آمريكا با پيشنهاد گفت‌وگو درباره اين موضوع به روسيه، تلاش مي‌كند تا خطاي خود را بپوشاند و تنش‌ها را كاهش دهد. آمريكا از مسكو مي‌خواهد طوري واكنش نشان دهد گويي دو طرف به توافق رسيده اند. اگر روسيه چنين نكند واشنگتن مسكو را به عنوان عاملي مخالف صلح قلمداد مي‌كند. اين شرايط ما را به ياد بحران اروپا در اواخر دهه 70 ميلادي مي‌اندازد.

 

اروپا و مهاجران
" يوروداک " و عملکرد های آن
 زيميرو اسکاري"يوروداک "( بانک اطلاعاتى انگشت نگارى از متقاضيان پناهندگى اتحاديه اروپا ) تبديل به ابزارى موثر جهت اخراج پناهندگان شده است .  يوروداک در راستاى هماهنگ کردن سياست پناهندگى در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا در اوايل سال۲۰۰۳ ايجاد شد.  با ايجاد يوروداک، از هر متقاضى پناهندگى در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا انگشت نگارى میشود و اين اثر انگشت در بانک عظيم اطلاعاتى که همه کشورهاى عضو به اطلاعات آن دسترسى دارند، ثبت میگردد

 

مهاجرت پر ملال
 سید احمد ضیا نوری
ملت های افغانستان و ایران ساکنان مشرق زمینی اند که روابط حسنه همزیستی مصالمت آمیز دوستی صفا و صمیمیت را در طول تاریخ شان شاهد اند.
فرزندان با رسوخ، با وقار و ادب پرور را به دامان پر عطوفت شان پرورش داده اند که امروز آثار علمی و پژوهشی شان در منطقه و جهان بر اثبات این ادعا بوده میتواند.