شماره هفتـم سال پنجم اسد 1386 / جولای 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدویر سـیمنار آموزشی برای مهاجران تازه وارد

 در کشـور فنلاند

 

اخیراً گرد همآیی ای از طرف سـازمان بین المللی مهاجرت مقیم فنلاند به اشـتراک عده یی از مهاجرانی که تازه در شـهر نوکیا وارد و پذیرفته شـده بودند به عمل آمد. این گرد همآیی که حیثیت یک سـیمینار آموزی را داشـت در تعمیر کلتوری شـهر نوکیا برگزار گردید و گرداننده آن رقیب وهاب زاده از جملهء کارکنان افغان این سـازمان بین المللی بود.

اتاقی که به این مناسـبت اختیار شـده بود با پلاکارت ها و پوسـتر هایی از سـازمان بین المللی مهاجرت، نقشـه فنلاند، و نوکیا، و برخی از مناظر طبعی این کشـور بود. روی میز برخی از نشـرات ( بروشـور ) ها که به هر تازه واردی در موارد مختلف کمک می کرد گذاشـته شـده بود. میز خطابه تخته، کاغذ مخصوص برای نوشـته برخی معلومات، پروجکتور، اطلاعات لازم از طریق کمپیوتر بالای پرده سـفید منظره را کاملاٌ به یک صنف درسی مشـابهت میداد.

مهاجران تازه وارد که متشـکل از سـه فامیل بودند همراه با اطفال شـان به دقت تمام به توضیحات سـخنران گوش می دادند.

آقای وهاب زاده در عقب میزی مقابل سـامعین نشـسـته و به آنها در موارد مخلتف معلومات میداد.

البته این روز آخری و یا بهتر بگویم روز چهارم سـیمینار بود که نتایج سـیمنیار و مجموع مطالب توضیح داده شـده جمع آوری گردیده ارائه می شـد.

نی لازم دید در این مورد معلوماتی برای خواننده گان خود ارائه بدارد؛ که بدین منظور گفت و شـنودی داشـتیم با محترم رقیب وهاب زاده که اینک تقدیم شـما میگردد.

سـوال: هدف از این گرد هم آیی چه میباشـد؟

چواب: شما اطلاع دارید که کشـور فنلاند سـالانه 750 مهاجر را از کشـور های مختلف دنیا می پذیرد و برای شـان امکانات زندگی، تحصیل و فراگیری زبان فنلاندی میگردد. سـازمان بین المللی مهاجرت نه تنها مسـئولیت انتقالات آنها را به عهده دارد بلکه معلومات همه جانبه را در مورد شـرایط زندگی، کار، تحصیل و سـائر خدمات اجتماعی را جهت ایجاد سـهولت برای زندگی روزاه به اختیار آنها قرار میدهد. شـما به خوبی درک می نمایید که یک مهاجر بعد از پشـت سـر گذاشـتن مشـکلات زیار زمانی که وارد کشـور جدید می شـوند به پدیده های جدید، زندگی نو، مردم و فرهنگ بیگانه مواجه می شـوند وباید از حقوق و مکلفیت های جدید خود آگاهی یابند بنا بر درک همچو نیازمندی ها، سـازمان بین المللی مهاجرین پروگرامی را که از طرف دولت فنلاند تمویل می گردد تقریباً 3 سـال قبل روی دسـت گرفت که هدف آن آماده سـاختن مهاجرین جدیدالورد به زندگی نوین شـان اسـت. در چوکات همین پروگرام برنامه آموزشی یک هفته ئی برای مهاجرین افغان که تازه به شـهر نوکیا وارد شـده اند موفقانه برگزار گردید که ما به لحاظات آخر برنامه قرار داریم. قابل یادآوری اسـت که ادارات خدماتی شـهر نوکیا با ما در تدوین این پروگرام همکاری زیاد نمودند که با اسـتفاده از فرصت از ایشـان سـپاسـگذاری می نماییم.

سـوال: در کدام شـهر ها این پروگرام ها انجام شـده اسـت؟

جواب: اصلاً این برنامه برای مهاجرین قبل از سـفر شـان به فنلاند مدنظر گرفته شـده ولی اسـتثناءً امسـان برای مهاجران ایکه به شـهر های واسـا، نوکیا، کیانی، و روانیمی پذیرفته شـده اند برگزار گردید. بر علاوه امسـال چنین برنامه ها در تایلند و ترکیه نیز تا به حال دایر گردیده اسـت. اطلاعات پیرامون فرهنگ، تاریخ مختصر، آب و هوا، روش و سـلوک مردم، مذهب، تعلیم و تربیه، صحت عامه، خدمات ترانسـپورتی، مسـکن و غیره به اختیار شـان قرار گرفته اسـت. بر علاوه یک جا با مهاجران تازه وارد از محلات مختلف مانند پسـت، مغازه ها، بانک، کتابخانه و اسـتیشـن ریل بازدید به عمل آورده و توضیحات لازم برای شـان هنگام بازدید ارائه گردید و به سـوالات هریک شـان از طرف آموزگار و یا مسـئولین پاسـخ داده شـد.

سـوال: نتایج این نشـسـت ها چه می باشـد؟

از بررسی نهایی چنین اسـتنباط میگردد که نتایج خیلی ارزشـمند بدسـت آمده و حالا مهاجران تازه وارد قادر به حل بخشی از مشـکلات شـان اسـتند. آنها میدانند که در کدام سـاعات سـکوت را در منازل مسـکونی شـان رعایت نمایند، چگونه باقیمانده های غذا و سـایر مواد عضوی و غیر عضوی را تفکیک و جداگانه به صندوق های کثافات باندازند و چطور شـیشـه ها و بطری های کهنه و تلویزیون ها و سـایر اجناس الکتروونی کهنه خویش را جمع و به محلات تعیین شـده انتقال دهند و چگونه از کتابخانه و سـهولت های آن اسـتفاده نمایند، و بالاخره محلات را روی نقشـه پیدا نموده و پروگرام سـرویس ها و ریل ها را دقیقاً بدانند.