شماره چهارم سال ششم ثور 1387 / اپریل 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات شمس
تا قبل از چهار دهه اخیر، همگان شمس تبریزی را ژنده پوشی آواره و درویشی در به در می پنداشـتند و در این بحر تفکر، مسـتشـرقان بزرگ ـ از جمله نیکلسـون و ادوارد بروان ـ حتی شـادروان مجتبی مینوی ـ قدوهء محققان عصر حاضر ـ نیز مسـتغرق بودند.

 

 رسانه ها زير تيغ دموکلس!
داکتر اکرم عثمان
صاحب اين قلم از زمره کسانی نيست که با استفاده از يک ميدان شغالی! بروتهايش را چرب کند و در هيئات يک ببر جگر آور و نترس به چپ و راست هجوم ببرد و با زمين و آسمان مصاف بدهد.
من از همين دور يکايک اربابان اقتدار ما مخصوصاً از جناب عبدالکريم خرم وزير اطلاعات و فرهنگ که از نظر جثه و قد و قامت در کلاس فوق سنگين قرار دارند...

 

جایگاه زن نزد مولانا جلال الدین بلخی
سـمع رفیع
مولانا، سخنور مشفق و مهرباني است که نور سخنش چون صبح صادق عالم جان را روشن می سازد و از فروغ آن مملکت دل را منور. او هم در عمل و هم در فضل دریاست.

 

رفتن به پای مردی همسايه در بهشت
حـــقا که با عقويت دوزخ، برابر است
« ثورها »
صدیق رهپو طرزی
در اين لحظه ها، آخرين ورق از تـقـويم « فصل بهار» که مدت هاست آن را در کاشانه «خود» نديده ام، و حديث نبودنش را درآن جا نیز شنیده ام، پاره می گردد.

 

گشايش دريچه ای به سوی گفتمان
صديق وفا
در رابطه به همايش وسيع مؤرخ 19 اپريل 2008 نيروهای ملی و دموکرات افغانستان در اروپا، برداشتها، واکنشها، گزارشها و بينشهای گونه گون ارايه گرديد، من هم منحيث يکی از شرکت کننده های اين همايش و علاقمند تفاهم، همسويی و همياری نيرو های ملی، مترقی و دموکرات می خواهم طور فشرده، مؤجز و روشن ابراز نظر نمايم:

 

مصلحت هست که از پرده بیرون افتد راز
تگیر نایل
« مصلحت نیست که از پـرده، بـیـرون افـتـد راز
ورنه در مجلس رندان، خبری نیست که نیست »( حافظ )
گرد آمدن و مشت وحدت و یکپارچگی با هم گره کردن روشنفکران، نیروهای ملی و مترقی و شخصیت های ملی برای نجات افغانستان از بحران کنونی، در چنین شرایطی که اوضاع جاری وطن هر روز پیچیده تر میشود و گروه های تاریک اند یش و شب پرستان، قصد دوباره تحکیم کردن ...

 

کاروان شـعر و ادب
زیر نظر آرام ارزگانی