شماره پنجم سال ششم جوزا 1387 / می 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مولانای بلخی بلندترین قلهء اندیشه در سرزمین ما
دکتر اکرم عثمان
نزدیک شدن به نام بزرگ و آوازه جهانشمول مولانا جلال الدین محمد بلخی کاری بس خطیر و ترسناک است. صاحب این قلم با عجز، ناتوانی و فروتنی تمام و ترس و لرز فراوان به این مهم نزدیک می شود و می کوشد از موضع یک قطرهء ناچیز به ستایش یک اقیانوس مواج، ناکرانمند و لبریز از تب و تاب حیات برخیزد. بنابر آن با رعایت ایجاز و اختصار این معروضه را به دو قسمت بخش می کند:

 

سخنان شيرين عبادی خطاب به جهانيان
 آی، مردم جهان
اينجا، زن را به زندان می برند
جنازه اش را تحويل می دهند
!
همزمان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی " حقوق زنان " در کانون مدافعان حقوق بشر، حکم دادگاه تجديد نظر " دلارام علی " فعال حقوق زنان، فعال دانشجويی و عضو کمپين يک ميليون امضا نيز تاييد شد. بر اساس اين حکم، محکوميت دلارام علی به مدت دوسال و 6 ماه زندان به علت شرکت در تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين جمهوری اسلامی در ميدان هفت تير، قطعی شد و او قرار است خودش را به دايره اجرای احکام معرفی کند.

 

غالب، باران نرم بهارى بر شوره زار
بشیر سخاورز
وقتى مى خواهيم در مورد شاعرى تحقيق کنيم، علاوه بر آنکه مجبور هستيم تا شاعر را از وراى شعر هايش و آثارش دريابيم، ضرورت مى افتد تا بازتابى از محيط فرهنگى، شرايط اقتصادى، تحولات سياسى و تعبيرات و تغييرات ديگرى که در آن زمان و يا مقطع شاعر مى زيسته، داشته باشيم که پس از اين دريچه ها بالاخره به محيط بازى برسيم که در آن محيط، شاعر مورد نظر از هر زاويه بتواند به وجه احسن ارزيابى گردد و...

 

رجال و رويداد های تاريخی افغانستان
نوشـته احمد علی کهـزاد
نایب امین الله خان لوگری
خان، حاکم، امین الـله، نایب السـتطنة، مجاهد بزرگ ملی
در تاریخ قرن 18 و 19 افغانسـتان تعداد مردان بزرگ که شـخصیت و کارنامه های درخشـان ایشـان طوری که شـاید و باید معرفی نشـده زیاد اسـت، از آن جمله یکی نایب امین الله خان لوگری اسـت که از سـن شـباب تا وفات در عرصه 60 سـال مصالح ملت و مملکت را در نظر گرفته و با تمام قوا در مقابله با بیگانگان مجادله و صرف مسـاعی کرده اسـت. کارنامه های او در جنگ اول افغان و
...

 

اندکی از رمز و راز داستان سرایی فردوسی
دکتر اسدالله حبیب
شاهنامه استاد توس پیش از هر چه اثریست داستانی و فردوسی داستان سر است .
وی بار بار در طلایۀ داستان ها گوش زد کرده است که داستان می سراید، نه دفتری در تاریخ یا منظومه یی در بیان پرسش های فلسفی، جامعه شناختی، پزشکی، اسطور ها و آیین های پیشین، به گواهی این بیت ها:
کنون پر شگفتی یکی داستان        بپیوندم از گـــفــتۀ باســـــتان
نگه کن که مرسام را روزگار       چه بازی نمود ای پسرگوش دا
ر

 

نامهء سرگشاده عنوانی مقامهــای ارشد افغانستان بخاطر رهايی غوث زلمی
جلالتمآب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان،
جناب پوهاند عبدالسلام عظيمی قاضی القضات و رئيس ستره محکمه افغانستان،
جناب عبدالجبار ثابت لوی سارنوال جمهوری افغانستان؛
    نگرانی عميق در رابطه به سرنوشت و وضعيت ناگوار احمد غوث زلمی روزنامه نگار پُر سابقه کشور که در پی اعتراض شماری از روحانيون محافظه کار تحت عنوان انتشار نسخه غيـــر اسلامی و تحريف شده قرآن کريم از 4 نوامبـــــر 2007 برابر به اواسط عقرب 1386 بدينسو در زندان بسر ميبرد و...

 

بياد حادثه المناك شهر شبرغان
یادی از سالروز فاجعۀ ننگین جوزجان و اشکی نثار قربانیان بی دفاع و مظلوم آن واقعۀ تکاندهنده در تاریخ حاکمیت قبیله سالاران مزدور و عظمت طلب در سرزمین ما
نویسنده: توردیقل میمنگی
چگونه میتوان آن روز های خونین و استخوان سوزی را از یاد برد که جباران قدرت طلب در سرزمین ما با آرزوهای پلید تحکیم قدرت شیطانی و تعمیل ارادۀ اربابان بی عاطفه و جهانخوار خود خون های پاک مردم مظلوم و بی دفاع را، محض به جرم دادخواهی چون سیل جری ساختند. و کدام وجدان انسانی میتواند آن صحنه های جانگداز بخون طپیدن بی گناهانی را که در تیر رس دژخیمان بی آزرم غرق در خون خودها بودند و دست نجات به هر طرف بلند میکردند فراموش کند.

 
 

مرگ یک قاضی
 قادر مرادی
  روزپنجشنبه بازار بود. سرطان، شهر و قشلاق هارا شلاق می زد. ماه سرطان هر قدر آتش در چانته داشت، به هوا باد می کرد. از زمین و آسمان آتش و خاک می بارید. بگویی که فقط قیامت شده است. باد تیز و تندی مانند لشکر سنگدل و بی رحم هرچه ریگ و خاک در دشت و صحرا می یافت، می برداشت و به روی شهر و قشلاق های تشنه و خشک و خاموش آن می زد و نیزه های داغش را در سینه های زنان و کودکان فرومی برد.

 

کاروان شـعر و ادب
زیر نظر آرام ارزگانی  

 

چگونه گی عضويت شخصيتهای مستقل سياسی در کميتهء سازماندهی و هماهنگی امور در اروپا
صديق وفا
بر
مبنای توافقنـامهء اجلاس وسيع 19 اپريل سال جـاری نيروهای ملی، مترقی و دموکرات افغانستان مقيم اروپا، شماری از سازمان ها و احزاب شرکت کننده در همايش نماينده گان شان را غرض عضويت در کميتهء مورد نظر پيشنهاد و مشخص ساخته اند و قرار معلوم ساير سازمان هــا نيز در آينده قريب به معرفی نماينده گان شان اقدام خواهنــد نمود، پرسش در اينجــاست که مسأله تأمين عضويت و نماينده گی شخصيت های مستقل سياسی که مرجع معرفی کننده ندارند، چگونه راه حل دموکراتيک خود را خواهد يافت؟ و کدام مرجع اين مسوؤليت را بر مبنای کدام صلاحيت به عهده خواهد گرفت؟