ماهنامه نی شمارم ششم سال ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فکر نان کن که خربزه آب است!

دستگیر نایل

سه دهه و اندی پیش، زیر عنوان بالا طنزی از یک نویسنده نامدار کشور در جریده ملی ( ترجمان ) نشر شده بود که حالت فقر، درمانده گی بیکاری و وضع رقتبار مردم را به تصویر کشیده بود. امروز که سالها از آن روزگار تلخ میگذرد، مردم ما، روز و روزگار به مراتب تلخ تر و فاجعه بار تر از گذشته دارند. این سالها از طریق رادیو ها و اطلاعات جمعی میشنویم و میخوانیم که در مطبوعات کشور ما از برکت دموکراسی وارداتی غربی نه دهها، بلکه صد ها روز نامه، مجله، راد یو و تلویزیون به پخش و نشرات آغاز میکنند در خارج از کشور نیز این تلا شها جریان دارد و حتی آنهایی که از سوسیال، مدد معاش بخور و نمیر هم می گیرند، نشرات تلویزیونی بیست و چهار ساعته بخود ساخته اند.

 

 

« طرزی و سراج الاخبار »

 

بخش نخست

آقای بشیر «سخاورز»، دوست نویسنده ام که با او از دریچه و کلکین های نوشته هایش آشنا شده ام، تبادله گاه به گاه نامه های برقی و همچنان عضویت هر دوی مان در « بنیاد فرهنگی محمود طرزی »، این پیوند را گره بیش تر زده است، مهربانی نموده یکی دو ماه پیش، اثرش را به نام « طرزی و سراج الاخبار »، برایم گسیل داشت.

من، با استفاده از فرصت از درون دل از ایشان تشکر می نمایم.

در آغاز، با تشنگی و عطشی که نسبت به آن دوران و نقش « محمود طرزی »، نی به این باور که یگانه بوده است، این اثر را خواندم.

 

سالگرد یادبود
علامه « محمود طرزی »

 صدیق رهپو طرزی

شهر « گت تینگن، جرمنی » 

« کمیسیون سازماندهی سالگرد یاد بودعلامه «محمود طرزی»، جلسه یی را با شرکت آقای «عمر طرزی»، رییس، خانم شاهدخت «هندِ افغانستان»، معاون، آقای دکتر احمد حبیب « ذکریا »، عضو «هیئت امنا»، خانم ملالی « وردک »، هم آهنگ کننده « بنیاد فرهنگی محمود طرزی »، نماینده گان وزارت خانه های «اطلاعات و فرهنگ»، «تحصیلات عالی»، «معارف» و «مرکز بررسی های رزم آرایانه یا استراتجیک وزارت امور خارجه»، روز: نهم مارچ ۲۰۰۸ ع. در تالار «موسسه سیاسی»، وابسته به «وزارت امور خارجه»، برپا داشت.

رجال و رويداد های تاريخی افغانستان
نوشـته احمد علی کهـزاد
آغاز جنبش ملییون در قندهار علیه انگلیس

جنبش معروف کابل که به تاریخ 2 نوامبر با به آتش کشـیدن خانه و قتل الکسـندر برنس آغاز شـد، جنبشی بود که با سـرعت برق مجاهدین افغانی را در سـراسـر کشـور برای مبارزه با فرنگی ها آماده سـاخت. موضوع تأثیر این جنبش در کابل و چهاریکار و غزنی در اثر یک سـلسـله مباحث تا حدی زیاد روشـن شـده. این مبحث اولین مطالعه ایسـت که در اطراف حرکت مجاهدین قندهاری علیه جنرال « ناب » وقف شـده و قراریکه از خلال آن معلوم می شـود مجاهدین با دسـته های بزرگ در اطراف شـهر جمع آوری نموده و با آتش زدن دروازۀ هراتی در شـب 10 مارچ 1842 حملۀ شـدیدی خویش را به شـهر آغاز کردند.

 

کاروان شعر و ادب

 

 پیام رادیو رنگین کمان

 

بپذیرید فرهنگیان گرامی، درود گرم ما را!

رادیو رنگین کمان نخستین رادیوی اینترنتی ست که در گستره ی ادبیات و فرهنگ زبان پارسی در پیوند با کشور های افغانستان، تاجیکستان و ایران 24 ساعت در شبانه روز از کشور کانادا اشاعه می یابد. برنامه های رادیو رنگین کمان را بزرگداشت شاعران و آواز خوانان زبان پارسی، دکلمه های شعر، خوانش داستان های کوتاه، رویداد های فرهنگی، آهنگ های دلپذیر آواز خوانان افغانستان، ایران و تاجیکستان سخنرانی های خبرگان ادب و فرهنگ و پیشگامان جامعه شناسی و سایر آگهی های ارزشمند اجتماعی در بر میگیرد.

 

عتیق شـاهد چهرهء برجسـته در عرصهء هنر کارتون

درست در سال 1385 بود که کارتون هایی از عتیق شـاهد در ماهنامه نی به نشـر رسید و به دنبال آن محترم عبدالرحیم رحیم خبرنگار آزاد که در آن زمان همکار « نی » بود تقاضای دریافت آدرس برقی کارتونیست توانای کشور عتیق شاهد را نمود تا مصاحبه یی با وی انجام گیرد.

 

مسابقات بین المللی شطرنج در شهر دیرن هالند بتاریخ ۲۲ جولای ۲۰۰۸ آغاز و الی ۳۱ جولای ادامه دارد.

در این مسابقات به تعداد ۵۰۲ تن از کشور های مختلف اشتراک ورزیده که به اساس ریتنگ به هفت گروپ تنظیم میباشند و جوایز نقدی ۱۵۰۰۰ ایرو برای مقام های اول الی ۱۵ در هر گروپ در نظر گرفته شده است.

 

اخبار ورزشی شطرنج

 

ارسالی انجینیر جمشیدی حکم بین المللی شطرنج

 

 

 

باز گشت به صفحه اول
 صفحه اصلی