شماره هفتم سال هفتم سنبله 1388 / اگست 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نغمۀ نی و داسـتان سـماع
استاد خلیل الله خلیلی

معنای لغوی سـماع
امام قرطبی در کشـف الغنا گوید سـماع در لغت عرب صیغۀ مصدر اسـت چنانچه عرب میگوید علم را از فلان کس بسـع یا سـماع گرفتم یعنی بمشـافهه و مکالمه آموختم و گاهی نیز به فهمیدن مسـموع اطلاق یابد.
نزد صوفی سـماع آنسـت که حالتی در قلب ایجاد می کند که وجد نامیده می شـود و این وجد موجب حرکات بدنی می گردد.
(1)

 

مولانا در مثنوی به ما چه می آموزاند؟
اشاره به آموزه های داستان ها
حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را
تألیف: عبدالسمیع رفیع صافی
در زمان های قدیم پادشاهی بود که علاوه بر سلطنت دنیوی از عوالم دینی هم نصیب فراوان داشت. روزی این پادشاه با خواص و وزرای خویش به عزم شکار سوار شده و از شهر بیرون رفت. در حالی که برای پیدا کردن شکاری در کوه و دشت اسب می تاخت به دام عشق گرفتار شده و شکار قوی تر از خود گردید. شاه کنیزکی را در راه دید که جانش در مقابل او بنده شد و مرغ جانش در قفس تن تپیدن گرفت و ناچار کنیزک را در مقابل نقد فراوانی خریداری کرد.

 

رجال و رويداد های تاريخی افغانستان 
امیر شیرعلی خان در میان هنگامۀ برادران
نوشـته احمد علی کهـزاد
دورۀ سلطنت اول مر شـیرعلی خان که از آخر 1278 تا اوائل 1283 هجری قمری تقریباً چهار و نیم سـال طول کشـید دوره ایسـت که امیر با همه آرزو های نیکی که برای خدمت مملکت در دل داشـت، آنی از مظاهرات ادعا جویانۀ برادران خویش رهائی نیافت. این دوره درست شـبیه دورۀ زمان شـاه اسـت که با برادران سـدوزائی خویش مواجه شـده بود. از رزمت و تخته پل و قندهار و هزاره جان برادران امیر سـردار محمد اعظم خان، سـردار محمد اسـلم خان، سـراد محمد افضل خان، سـردارد محمد امین خان علیه او برخاسـتند و امیر با اینکه در مراحل اولی در جبهات جنوب، شـمالی و غرب کامیابی حاصل کرد و بالاخره در مقابل مغلوبین خویش مغلوب شـد
.

 

سخنی چند پیرامون نشست افغان های مهاجر در مسکو
 عبدالسمیع رفیع صافی
پس از هفتم ثور 1357 خورشیدی، تعداد کثیری از افغان ها، براي اين ‏که آزار و اذيت بيشتري را به لحاظ داشتن عقاید و اندیشه ی مخالف با نظام حاکم، متحمل نشوند، از افغانستان مهاجرت کردند.
پیکارگران و مبارزان راه آزادی و اسلام در این سه دهه، چه در داخل و چه در خارج از افغانستان، خود را ستمدیدگانی می پنداشتند و در برابر دولت وقت افغانستان، قد برافراشته بودند. وقتی طبقه ی برای رهایی خود از استیلا و اسارت می جنگد، ایمان دارد که برای آزادی بشر به طور اعم تلاش می کند و بدین سبب می تواند به آرمانی متوسل شود، به آرزوی آزادیی که در سینه ی همه ی ستمدیدگان ریشه دارد.

 

لويَه جَرگه ها و نقش ارزشمند آن در ساختار اجتماعی- سياسی و قانون گذاری افغانستان
بخش دوّم
 
صديق وفا
لويه جرگه يک پديدۀ خاص افغانی ايست که مثال آن در جوامع ديگر کمتر ديده شده است، در تاريخ معاصر افغانستان جرگه به مفهوم امروزی آن نخست در سال 1709 هنگام تشکيل قوه واحد ملی مرکب از ابدالی ها، غلجايی ها، تاجکها، هزاره ها، ازبیکها و بلوچها برهبری ميرويس خان هوتکی بخاطر انهدام کامل ارودی صفوی و گرجی انعقاد يافت که منتج به ايجاد حکومت آزاد ملی گرديد، بعد تر لويه جرگه مشهور در سال 1747 داير و احمد شاه درانی را بحيث پادشاه افغانستان انتخاب کرد،

 

مصاحبه یی با آصف آهنگ در آستانه جشن استقلال کشور ما افغانستان که این افتخار و غرور ملی ما محصول مبارزه کدام شخص است با سوال نزد مورخ و شخصیت ملی و مبارز و مهربان، هموطن مهاجر ما در شهر وانکوور کانادا استاد آصف آهنگ مراجعه نمودم غرض معلومات بیشتر از واقعات  گذشته کشور ما خدمت عزیز خواننده تقدیم می نمایم.

 

طرحی برای برون رفت از بن بست خونبار کنونی در افغانستان
 برگزاری کنفرانس بین المللی صلح، اعلام حکومت نظامی و برگزاری لویه جرگه اضطراری
زیر نظر سازمان ملل متحد
عزیز آریان فر
با به بن بست کشیده شدن و ناکامی انتخابات به دلیل تخلفات و تقلبات و دستبرد های سازمان یافته و مهندسی شده گسترده در آن و به پایان رسیدن دوره حکومت کنونی، افغانستان پا به مرحله تازه یی از بحران های سر در گم و چند لایه سیاسی، اجتماعی و امنیتی گذارده است و آبستن چالش ها و رویداد های پیش بینی ناپذیری گردیده است که نه تنها آن را با بحران عدم مشروعیت پس از انتخابات رو به رو می گرداند، بل آینده صلح، ثبات و امنیت در کشور و سراسر منطقه را زیر سوال می برد.

 

هویت انیس
اقتباس و تلخیص: آرام ارزگانی
نویسـنده اثر پیش آهنگان ژورنالیزم افغانسـتان « زرین انزور » به نقل از قول کتاب « سـال انیس » متفق القول با سـایر راویان زندگی نامه غلام محی الدین انیس چنین می نگارد:
« خانوادۀ غلام محی الدین انیس اصلاً از منطقۀ مقر ولایت تاریخی غزنی منسـوب به قوم جمال خیل بوده، جد وی بنابر پاره ای عوامل به ترک وطن مجبور و به مصر رفت و این مقارن به فرمانروائی شـاه مسـتبد و مطلق العنان امیر عبدالرحمن خان بود که خانواده ها و شـخصیت های زیادی را به بهانه های مختلف از وطن بیرون کرد

 

نوای شـعر در نی
اشعاری از رازق فانی، حضرت ظریفی و روباعیاتی زیر عنوان شهر بی دروازه از نور الله وثوق

 

چرا آزاد نیستیم و چطور می‌‌شود به آزادی رسید؟
دکتر خالق ویسی
آزادی پیچیده‌ترین موضوع علمی‌، مذهبی‌ و فلسفی‌ است. اصولاً مفهوم آزادی از نظر بیشتر مردم دنیا شاید به درستی‌ فهمیده و دانسته نشده باشد. بسیاری این تصور را دارند که آزادی یعنی‌ بی‌قانونی و بی‌ بندباری. در حالیکه با نگاه دقیق به انسان و طبیعت می بینیم که هیچ شخص و هیچ چیزی در هیچ زمانی‌ خارج از قاعده و قانون عمل نمیکند. بناءً آزادی انتخاب قانون درست است. آزادی را میتوان چنین تعبیر کرد که انسان خود مختار باشد آنچه را بخواهد انجام دهد و آنچه را نخواهد انجام ندهد.

 

سـیمای آشـنا
معرفی شاعران ناشناخته
هلال الدین بدری
آرام ارزگانی
مرحوم هلال الدین بدری فرزند محمد عالم بدری متولد 1298 در شـهر مزار شـریف.
موصوف دارای تحصیلات خصوصی در رشـتۀ حقوق اسـلامی بوده در دوره های مختلف به ادارات دولتی مانند محاکم عدلی، معارف، تحریرات ولایت بلخ، معاون مجله بلخ، وکیل مجلس مشـوره ولایت بلخ، شـاروان مزار شـریف در سـال 1336 ، محبوس سـیاسی، در سـال1344 وکیل مزار شـهر مزار شـریف در دورۀ 12 شـورای ملی، وکیل مدافع، رئیس شـورای ولایتی جبهه ملی پدر وطن بلخ در سـال 1366 ، معون والی بلخ در سـال 1367 ، سـناتور منتخب مردم شـهر مزار شـریف در مجلس سـنا و رئیس موقت مجلس سـنا در جمهوری افغانسـتان و معاون انتخابی مجلس سـنا
.

 

راه برد نو کاخ سفید:
نوید بهروزی یا پیک سیه روزی؟
عزیز آریان فر
 
قسمت دوم:
ااندره سیرینکو در زمینه در مقاله «امریکایی ها به مساله پشتون ها پرداختند» می نویسد: «واشنگتن در ناحیه مرزی افغانستان - پاکستان پروژه نو پشتونی را پیاده می نماید. هدف این پروژه نه تنها نابودسازی زیرساخت طالبان در وزیرستان شمالی و جنوبی و با این کار پایین آوردن تراز پویایی های جنگی اپوزیسیون آشتی ناپذیر اسلامی در استان های جنوب خاوری افغانستان، بل نیز آن است تا به گونه رادیکال استاتوس سیاسی پشتونستان را دگرگون کند.».

 

صفحه اصلی