شماره دوازدهم سال هشتم جدی 1389 / دسامبر 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من نمی دانم تا نظر شما چه باشد؟
دکتر اکرم عثمان
اگر در لندن، پاريس، روم و سانفرانسسکو زندگی کنيم و از بهترين کفش ها و لباس ها بهره بريم و اگر با معتبر ترين زبان های جهان چون انگليسی، فرانسه يی و هسپانه يی سخن بگوييم باز هم ذات، بيضه و بيخ و ريشهء ما چون «دوالپا!» بر ما امر و نهی می کند. ذات ما يعنی اينکه در هر قالب و قيافه ای ظاهر شويم بازهم از اعماق قوم و قبيله و پار و پيرار سر در می آوريم.

 

دو سه سخن کوتاه در يک مضمون
غ. ح. ارزگانی
هرکس که رسيدش اندک مدد و عون بنمود چو فرعون
قد راست پی کشتن نوراد خدايا فرياد خدايا
الف: فرعون های زمان ما:
ب: اخوان المسلمين چگونه زاده شد.

 

کاوش در تاريخ برای خروج از بن بست
مرز ميان افغانستان و پاکستان، هم منشاء جنگ و هم کليد صلح
نوشته GEORGES LEFUVRE : ی
(ژرژ لوفور) قوم شناس و ديپلومات، رايزن سياسي پيشين کميسيون اروپا در پاکستان. 
برگردان: منوچهر مرزبانيان
رأي گيري مجلس قانونگذاری افغانستان درماه سپتامبر ۲۰۱۰، همانند انتخابات رياست جمهوري سال گذشتۀ آن کشور با مشارکت ضعيف رأی دهندگان و تقلبات گسترده رقم خورد. افزايش سوء قصد ها نيز گواهی بر بن بست استراتژی ناتو است، که جايگاه و وزن پشتون هائی را ناديده گرفته که مرزی که مرده ريگ استعمار است، آنها را ميان پاکستان و افغانستان دو پاره کرده.

 

محمد عبدالحميد اسير "قندی آغا"
عارف فرهيخته و بيدل شناس معاصر
دكتر شمس الحق آريان فر
عبدالحميد
اسير "قندی آغا" را به ياد می آوريم دانش مردی كه بيدل شناس بزرگ ايران حسن حسينی نويسنده ی كتاب "بيدل و سپری در آئينه ی شعر بيدل" اش خواند و با القاب بيدل شناس ارجمند و پاسدار چراغ پارسی دری و شعر جاودانه ی بيدل و استاد معظم خطابش كرد.(1) مردی كه از كودكی به عرفان گراييد و اسير بيدل شد و با اين عشق و معنويت هستی را پدرود گفت
.

 

 

خاکستر جان!
سوژه ها بهترین اند، اما...
 الف - محشور
دسترسی گسترده ی انسان سده ی بیست و یکم به کمپیوتر و مشتقات آن چون تارنما های اینترنتی و مانند آنها این امکان را میسر ساخته است که نه تنها همه ی بشریت در تماس و روابط تنگاتنگ قرار گیرد بلکه این پدیده ی بیمانند امکانات تبارز استعداد ها و بدسترس علاقمندان قرار گرفتن بسیار زود فراورده های این استعداد ها را نیز فراهم نموده است. انسان های خامه پرداز سده ی بیست و یک بویژه جوانان خامه پرداز، اینک از چنان امکانات گسترده ی برخودار هستند که در مخیله ی نسل پار هم نمی گذشت.

 

نفس تنگی کابل همه روزه قربانی میگیرد
دکتور شهیر نثاری
معضل آلودگی هوای شهر کابل را نباید به سادگی گرفت:
از مردم شهر کابل و سایر شهر های بزرگ کشور این تنها بم های کنار جاده و انتحاری نیست که قربانی میگیرند. این مردم در پهلوی هزاران بدبختی و مشکلات حیاتی که دامنگیر شان است، سال تمام به مشکل جدی آلودگی هوا نیز دچار اند.