شماره پنجم سال نهم جوزا 1390 / می 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام انجمن فرهنگی نی و اتحادیه افغانهای شهر نوکيا بمناسبت یادبود و گرامی داشت از استاد بزرگ موسیقی  و غزل، استاد رحیم بخش

 

از کتاب:
نی نامه نوشته استاد خلل الله خلیلی
سـماع و مولينا
خداوندگار بلخ در اوائل به آئين پدر درس می گفت و موعظه می کرد و تذکير می فرمود بعد از صحبت سيد سردان کار برياضيات و اربعينانت کشيد؛ چند سال علاوه بر درس و بحث و موعظه و تذکير رياضت های شاقه می کرد و چله ها می نشست. اما همين که بديدار شمس تبريزی رسيد و انقلابی در مزاج شريف پديد آمد به سماع پرداخت و بقول خودش خادم خانقاهء آفرينش گرديد و در محبت شمس هم خرقهء آفتاب شد و بچرخ افتاد و تا پايان عمر بسماع و شور و رقص مقدس پرداخت:

 

محفل يادبود از استاد رحیم بخش شهنشاه غزل خوانیی افغانستان
گزارشگر هاشم فقيری
به تاريخ 21 ماه می 2011 محفلی بدين مناسبت در شهر تورکو کشور فنلند ( شهری که فرزند استاد رحيم بخش، استاد حسين بخش زندگی می کند. ) برگزار شد.

 

ع. ميرفطروس
انسان های بزرگ
متوسط
و کوچک

 

سايه روشنی ها از وضع جامعه ی هزاره
مؤلف: حسين نايل
برگرفته و اختصار غ. ح. ارزگانی
قسمت چهارم
رويداد سالهای 1306 تا 1315 قمری در هزاره جات
در جريان گذشت زمان ها، صد ها واقعه و حادثه نيک و بد در ساحه ماجراخيز هزاره جات به ظهور پيوسته که هر کدام آن به جای خود و به نوبت خود در هستی سياسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم آنجا اثر داشته و تاريخ آن ديار را که بخشی از تاريخ کشور است از ماجرا های گوناگون آگنده ساخته است.

 

گره کور پیمان راهبردی با امریکا و چالش های پیش رو
عزیز آریان فر

در این نبشته، بنیه (پتنسیال) کشور های منطقه در واکنش به نهادینه شدن پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان، در صورت پدیدآیی تهدیدات جدی عملی یا بالقوه برای امنیت ملی این کشور ها از ناحیه حضور دایمی و پایگاه های دایمی امریکا به بررسی گرفته می شود.

 

 

جلال نورانی
و
طنز های چهار گوشهء جهان
نام جلال نورانی با طنز نويسی افغانستان چنان پيوندی دارد كه اساساً نمی شود بدون نام او بحث طنز نويسی در کشور را مطرح كرد. او را می توان يكی از پايه گذاران طنز نويسی به مفهوم امروزين آن در كشور خواند.

 
 

سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغانی مقيم فنلند
گزارشگر هاشم فقیری
به تاريخ 18 ماه می سال روان سميناری به اشتراک جوانان، زنان و مردان افغانستان مقيم فنلند در شهر همينلينا برگزار شد.

 

جامعه افغانی با تقاطع بینش ها وبرنامه های سیاسی  ـ  تحلیلی بر سیاست و ایدیالوژی سیاسی
  ع. بصیر ده زاد
تعیین و انتخاب ایدیالوژی یکی از مسائل است  که احزاب سیاسی در افغانستان خود و آینده فعالیت های سایسی – اجتماعی و اقتصادی شان را بدان متمرکز ساخته اند. اکثر اعضای این احزاب خود را در برابر این سوال قرار میدهند که آیا ایدیالوژی هائی را که در گذشته اساس بینش و طرز تفکر شان را قرار میداد،