آرشیف

 

شـماره های نی:

فهرست صفحه اول:

سال چهاردهم »»»

شماره اول

شماره دوم 

شماره سوم 

شماره چهارم

شماره پنجم

شماره ششم 

شماره های چاپ شده را با کلیل بالای عالمت pdf میتوانید دریابید

سال سیزدهم »»»

شماره اول           pdf

شماره دوم           pdf

شماره سوم         pdf

شماره چهارم      pdf

شماره پنجم         pdf

شماره ششم        pdf

 

سال دوازدهم »»»

شماره اول          pdf

شماره دوم           pdf

شماره سوم            pdf

شماره چهارم          pdf

شماره پنجم            pdf

شماره ششم           pdf

شماره هفتم وهشتم    pdf

شماره نهم و دهم    pdf

شماره یازده و دوازده pdf

سال یازدهم »»»

شماره اول          pdf

شماره دوم           pdf

شماره سو         pdf

شماره چهارم     pdf

شماره پنجم       pdf

شماره ششم و هفتم  pdf

شماره هشتم  pdf

شماره نهم        pdf

شماره دهم       pdf

شماره یازدهم     pdf

شماره دوازدهم   pdf

سال دهم »»»

شماره اول          pdf

شماره دوم         pdf

شماره سوم        pdf

شماره چهارم      pdf

شماره پنجم        pdf

شماره ششم و هفتم   pdf

شماره هشتم          pdf

شماره نهم            pdf

شماره دهم           pdf

شماره یازدهم        pdf

شماره دوازدهم      pdf

سال نهم »»»

شماره اول           pdf

شماره دوم           pdf

شماره سوم        pdf

شماره چهارم     pdf

شماره پنجم       pdf

شماره ششم و هفتم  pdf

 شماره هشتم          pdf

شماره نهم            pdf

شماره دهم           pdf

شماره یازدهم       pdf

سال هشتم: »»»

شماره اول          pdf

شماره دوم           pdf

شماره سوم         pdf

شماره چهارم      pdf

شماره پنجم         pdf

شماره ششم و هفتم  pdf

شماره هشتم          pdf

شماره نهم             pdf

شماره دهم           pdf

شماره یازدهم       pdf

 شماره دوازدهم     pdf

شماره دوازدهم     pdf

سـال هفتم: »»»

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم و چهارم

شماره پنجم و ششم

شماره هفتم

شماره هشتم

شماره نهم

شماره دهم

شماره یازدهم

سال ششم: »»»

شـماره اول

شـماره دوم

شـماره سوم

شـماره چهارم

شـماره پنجم

شماره شـشـم

شـماره هفتم

شـماره هشتم

شـماره نهم

شـماره دهم

شـماره یاردهم

سـال پنجم: »»»

شـماره اول

شـماره دوم

شـماره سوم

شـماره چهارم و پنجم

شـماره شـشـم

شـماره هفتم

شـماره هشـتم و نهم

شـماره دهم

شـماره یازدم

شـماره دوازدهم

سـال چهارم:»»»

شـماره اول

شـماره دوم

شـماره سـوم

شـماره چهارم

شـماره پنجم

شـماره شـشم

سـال سـوم:»»»

شـماره اول

شماره دوم

شـماره سـوم

شـماره چهارم

شـماره پنجم

شـماره شـشم

شـماره هـفتم

شـماره هـشتم

شـماره نهم

شـماره دهم

شـماره یازدهم

شـماره دوازدهم

سـال دوم: »»»

شـماره اول

شـماره دوم

شـماره سـوم

شـماره چهارم

شـماره پنجم

شـماره شـشـم

شـماره هـفـتم

شـماره هـشـتم

شـماره نهم

شـماره دهم

شـماره یازدهم

شـماره دوازدهم

سـال اول: »»»

مراجعه به (آرشیف)

 

 

نی نامه مولانا جلال الدین محمد بلخی:

بشنو از نی چون حکايت می کند

 

 

بشـو از نی چـون حــکایت  می کــنـد

از جـــدایـی ها شـکایت میکــنــد

کــز نیـستــان تـا مــرا بـبـریده انـد

در نـفـیــرم مـرد و زن نـالـیـده اند

سیـنه خواهــد شرحـه شرحـه از فـراق

تـا بـگـویـم شـرح دردِ اشــتـیاق

هـر کـسی کـو دور مانـد از اصل خویـش

باز جـویـد روزگار وصـل خـویـش

مــن به هــر جـمعـیتی نالان شـدم

جـفـت بـد حـالان و خـوش حـالان شـدم

هـر کـسی از ظـن خـود شـد یار من

از درون مـن نـجـسـت اسـرار مــن

سر مـن از نالهء مـن دور نیـست

لـیـک چـشم و گــوش را آن نـور نیـسـت

تـن ز جـان و جـان ز تـن مسـتـور نیـسـت

لـیـک کـس را دیـد جـان دســتـور نیـسـت

آتـش اسـت این بانگ نای و نیسـت باد

هـرکـه ایـن آتـش نـدارد نیـست بـاد

آتش عـشـقـسـت کانــدر نی فــتـاد

جـوشـش عـشـق اسـت کانـدر می فـتــاد

نی حـریـف هـــرکــه از یـاری بـریـد

پـرده هـایـش پـرده هـای مـا دریــــد

هـمچـو نی زهـری و تریـاقـی کـه دیـد ؟

هـمـچـو نی دمـســازو مشــتـاقـی کـه دیـد

نی حـدیـث راه پـر خـون مـی کــند

قــصه هـای عـشق مـجـنون می کــند

دو دهان داریم گویا هـمچو نی

یک دهان پنهانسـت در لبهای وی *

یک دهان نالان شـده سـوی شـما

های و هـوئی در فکـنـده در سـما *

لیک داند هـر که او را منظر اسـت

کاین دهان این سـری هم زآن سـر اسـت *

دمدمه ایـن نای از دم های اوسـت

های و هـوی روح از هـیهای اوسـت *

محـرم این هـوش جـز بی هـو ش نیسـت

مـر زبان را مشــتـری جـز گـوش نیـسـت

گـر نبـودی ناله نی را ثـمـر

نی جهان را پـر نکردی از شـکـر *

در غـــم مـا روز هـا بیــگاه شـــد

روز هـا بـا ســوز هـا هــمـراه شـــد

روز هـا گـر رفـت گـو رو باک نیست

تـو بـمــان ای آنکه چـو ن تـو پـاک نیـسـت

هـر که  جـز  ماهی  ز  آبش سـیر شـد

هــرکـه بی روزی اسـت روزش دیـر شـد

در نیــابــد  حـال  پـخـــتـه  هــیـچ  خــام

پــس ســـخــن کــوتـا بـایــــد وا لـســــلام

باده در جوشـش گـدای جوش ماسـت

چرخ در گردش اسـیر هـوش ماسـت *

باده از ما مسـت شـد نی ما از او

قالب از ما هـسـت شـد نی ما از او *

بر سـماع راسـت هـر تن چیر نیسـت

طعمه هـر مرغکی انجیـر نیسـت *

بند بگسـل، باش آزاد اى پسـر

چند باشى بند سـيم و بند زر

گر بريزى بحر را در كوزه ‏اى

چند گنجد قـسـمت يک روزه ‏اى

كوزه ‏ى چشـم حريصان پُـر نشـد

تا صدف قانع نشـد پـُر دُر نشـد

هـر كه را جامه ز عـشـقى چاک شـد

او ز حرص و عـيب، كلى پاک شـد

شـاد باش اى عـشـق خوش سـوداى ما

اى طبيب جمله عـلت هـاى ما

اى دواى نخوت و ناموس ما

اى تو افلاطون و جالينـوس ما

جسـم خاک از عـشـق بر افلاک شـد

كوه در رقـص آمد و چالاک شـد

عـشـق، جان طور آمد عاشـقا

طور مسـت و خرّ موسى صاعـقا

سّـر پنهان اسـت اندر زیر و بم

فاش اگر گویم جهان بر هـم زنم *

آنچه نی میگوید اندر این دو باب

گر بگویم من جهان گردد خراب *

با لب دمسـاز خود گر جفـتمى

هـمچو نى من گفـتنی ها گفـتمى

هـر كه او از هم زبانى شـد جدا

بینوا شـد گر چه دارد صد نوا

چون كه گل رفـت و گلسـتان در گذشـت

نشـنوى زآن پس ز بلبل سـر گذشـت‏

چونکه گل رفـت و گلسـتان شـد خراب

بوی گل را از که جوئیم از گلاب *

جمله معـشـوق اسـت و عاشـق پـرده ‏اى

زنده معـشـوق اسـت و عاشـق مرده‏ اى

چون نباشـد عـشـق را پـرواى او

او چو مرغى ماند بى ‏پـر، واى او

پـر و بال ما کمند عـشـق اوسـت

مو کشـانـش میکشـد تا کوی دوسـت *

من چگونه هـوش دارم پيـش و پـس

چون نباشـد نور يارم پيـش و پـس

نور او در یَـمن و یَـسـر و تحت و فوق

بر سـر و بر گردنم چون تاج و طوق *

عـشـق خواهـد كاين سـخن بيـرون بود

آيـنـه غـمـاز نـبـود چـون بــود

آيینه‏ ات دانى چرا غـماز نيسـت

زآنکه زنگار از رخش ممتـاز نيسـت

آیـینـه کـز زنگ آلایـش جداسـت

پـر شـعاع نور خورشـید خداسـت *

رو تو زنگار از رخ او پاک کن

بعـد از آن، آن نور را ادراک کن *

این حقـیقـت را شـنو از گوش دل

تا برون آئی بکلی زآب و گل *

فهم اگر دارید جان را ره دهـیـد

بعـد از آن از شـوق پا در ره نهـیـد *‏

 

 

 

باز گشت به صفحه اول
 صفحه اصلی
صفحه اصلی

 

زیر نظر هـیأت تحریر

صاحب امتیاز:

کانون فرهنگی « نی»

رئیس کانون:

غلام حسن ارُزگانی

مسـؤل ماهنامه نی:

دکتر محمد هاشم فقیری

معاون: انجنیر ضیاءالحق مومنی