Munuais- ja maksaliitto
 
   
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry ¦ Pellervonkatu 9/1021 ¦ 33450 TAMPERE ¦ (03) 253 0861
 

PirMu,

kuten lyhennämme yhdistyksemme nimen, on pirkanmaalaisten munuais- ja maksapotilaiden sekä heidän läheistensä etujärjestö. Hoitohenkilökuntaa kuuluu niin ikään jäsenistöömme. Yhdistyksellä on tällä hetkellä jäseniä n. 500 ja kuulummekin kolmen suurimman (Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa) ja 16 pienemmän yhdistyksen joukossa valtakunnalliseen Munuais- ja maksaliitto ry:n.


Noin 40 vuotta edunvalvontaa

Perustava kokous pidettiin hotelli Emmauksessa 10.3.1970. Varsinaisina perustajajäseninä ja puuhamiehinä toimivat tuolloin tohtori Martti Viranta, teatteriohjaaja Pauli Lehtonen ja maisteri Mikko Hurme. Nimi oli tuolloin Pirkanmaan Munuaistautiyhdistys ja toiminta-alueena silloisen Keskussairaalan (Tays) kuntainliiton rajat. Nykyinen nimenmuutos johtuu maksansiirtopotilaiden mukaantulosta sekä Liiton että yhdistyksien toimintaan 90-luvun alkupuolella. Neljäkymmenvuotisen taipaleensa aikana PirMu on kokenut melkoisen muodonmuutoksen. Perustoiminta on kuitenkin arvoiltaan säilynyt samansisältöisenä kuin ennenkin. Jäsenistön hyvinvointi, henkinen ja sosiaalinen tukeminen, harrastus-, liikunta- ja virkistystoiminta ovat edelleenkin tärkeitä tehtäviämme.


Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, joita järjestetään kaksi vuodessa: syys- ja kevätkokous. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen jäsenet, yhdistyksen puheenjohtajan ja tilintarkastajat sekä vahvistaa vastuuvapauden. Yhdistyksen kokous päättää toiminnan suuntaviivoista vahvistamalla toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää jäsenmaksun suuruudesta. Yhdistyksen toiminnasta ja yleiskokousten päätösten toimeenpanosta huolehtii hallitus, johon kuuluu 4 - 8 jäsentä, enintään 0 - 4 varajäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus voi perustaa avustamaan tehtävien hoitoa varten erilaisia työryhmiä, esim. huvitoimikunta, lehden toimituskunta ja markkinointiryhmä.


Tieto vähentää tuskaa

Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön. Voimamme on paitsi mahdollisimman suuressa jäsenmäärässä, myös jäsenistön aktiivisuudessa. Asiamme tunnetuksitekeminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Vain tietoa lisäämällä voimme parantaa myös oman toimintamme resursseja. Yhdistys pyrkii kehittämään toimintansa laatua myös lisäämällä asiakaslähtöisyyttä. Vuodesta 2000 alkaen olemme hyödyntäneet syksyllä -99 tehdyn jäsenkyselyn tuloksia toimintamme kehittämisessä ja palvelujen kohdentamisessa entistä paremmin. Omat Internet-sivut liittyvät toimintamme laadun parantamiseen. Julkaisemalla toimintaamme liittyviä uutisia, mielenkiintoisia alan asiantuntija-artikkeleita ja antamalla ajankohtaista tietoutta munuais- ja maksasairauksiin liittyvistä asioista, uskomme palvelevamme jäsenistöämme, tukijoitamme ja muita intressiryhmiämme parhaalla mahdollisella tavalla. Toimitilamme sijaitsee Pellervonkadulla Uuden Domuksen kiinteistön katutasossa, yhdessä muiden vammaisjärjestöjen toimitilojen kanssa.
 
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry ¦ Pellervonkatu 9/1021 ¦ 33450 TAMPERE ¦ (03) 253 0861