Munuais- ja maksaliitto
 
   
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry ¦ Pellervonkatu 9/1021 ¦ 33450 TAMPERE ¦ (03) 253 0861
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan­ munuais- ja maksayhdistys – PirMu ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toimialueena Tampereen kaupunki ympäristökuntineen , lähinnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntainliiton alue.


2. Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on Munuais- ja maksaliitto ry:n jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä keskusjärjestön kanssa alueellisena kansanterveys- ja potilas- sekä asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- tai maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa / läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. Yhdistys työskentelee yhteistoiminnassa viranomaisten samoin kuin sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu kansanterveyden hyväksi ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi.


3.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä harjoittamalla valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa
2. Vaikuttaa munuais- tai maksasairauksia sairastavien hoidon, kuntoutuksen, sosiaaliturvan ja elämänlaadun kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita
3. Edistää elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa
4. Järjestää virkistys-, neuvonta- ja koulutuspalveluja
5. Edistää jäsentensä liikuntatoimintaa
6. Tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita ja / tai jäsenlehteä
7. Tukee muillakin tavoin toiminta-ajatuksen toteuttamista
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myydä toimialaansa liittyvää terveyskasvatus- ja kuntoutusmateriaalia sekä järjestää hankittuaan tarvittaessa viranomaisen luvan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhla- ja muita yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä kioskikauppaa.


4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat varsinaiset jäsenet siten kuin näissä säännöissä määrätään.


5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


6. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kalenterivuodeksi valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Vuosittain hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorot määrätään arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi perustaa kerhoja ja toimikuntia ja määritellä niille tehtävät, toimiajat ja toimivaltuudet. Yhdistyksen varoihin kuuluvien rahastojen hoitoa varten voi hallitus valita avukseen hoitokunnan. Hoitokunta tekee ehdotuksen tuottojen käyttämisestä yhdistyksen toimintaan ja toimintatarkoituksen mukaiseen tukitoimintaan suunnattavista apurahoista, joista lopullisesti päättää hallitus. Hallitus valitsee hoitokunnan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan


8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri aina kaksi yhdessä. Hallitus voi kuitenkin määrätä jonkun virkailijan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ennen kevätkokousta hallitukselle.


10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään lokakuussa. Hallitus määrää kokousten ajan ja paikan. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta laajalevikkisellä lehti-ilmoituksella tai jäsentiedotteella.


12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan yhdistyksen edustajat Liiton liittokokoukseen ja tehdään ehdotus yhdistyksen edustajaksi Munuais- ja maksaliitto ry:n liittohallitukseen
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi ja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2-4 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä erovuoroisten tilalle
7. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän kuukauden 15. päivänä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa säädetään. 
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry ¦ Pellervonkatu 9/1021 ¦ 33450 TAMPERE ¦ (03) 253 0861