Suomen kunnat ja hyvinvoinnin kilpailukyky

Suomessa oli vuoden 2004 alussa yhteensä 443 kuntaa. Valtaosa kunnista oli hyvin pieniä. Kunnista 101 ylitti ja 342 alitti 10 000 asukkaan rajan. Alle 2500 asukkaan kuntia oli 119 ja alle 1000 asukkaan jäätiin 24 kunnassa. Sottungan asukasluku oli 134. Kun lähdettiin liikkeelle pienimmästä, tarvittiin 224 kuntaa, jotta saatiin kasaan Helsingin väestö 560 000 asukasta.

Kaavio. Kuntia (kpl) eri kokoluokissa. Lähde. Tilastokeskus

Kuntakoko ja asukkaiden hyvinvointi

Kunta vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin monella tavoin. Kunta- ja kuntien palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on vertailtu kuntien kokoa ja on esitetty väitteitä, että kunnan koolla on merkitystä sen tehokkuudelle ja kyvylle tuottaa palveluja. Lähtökohtaisesti on oletettu, että asukasluvultaan noin 10 000 asukkaan kunta alkaa olla riittävän suuri takaamaan ihmisten hyvinvoinnin. Tässäkin kuntia tarkastellaan niiden koon suhteen, mutta tarkastelukulmana on erityisesti kunta pahoinvoinnin aiheuttajana. 

Kyky järjestää on vain yksi tarkastelukulma hyvinvoinnin tarkastelussa. Vertailtaessa kuntien hyvinvoinnin kilpailukykyä kuntaa voidaan tarkastella:

  • hyvinvoinnin lähteenä 
  • pahoinvoinnin aiheuttajana 
  • palvelujen järjestäjänä

Erikokoiset kunnat tuottavat erityyppistä hyvinvointia. Suurissa kaupungeissa ihmisillä on mahdollisuus harrastaa monimuotoisesti kulttuuria, työ- ja koulutustarjonta on runsaampaa ja ylipäätään ympäristö on runsaan virikkeinen. Maaseudulla ja pienemmissä taajamissa elämänlaatu tulee yksinkertaisista asioista: luonto on lähellä, asuinympäristö on turvallinen, ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta toisiinsa, suhde perinteeseen ja arvoihin on ehjempi. 

Palvelujen järjestämisessä suuri mittakaava tarkoitta keskimäärin parempaa tehokkuutta ja asiakkaalle ainakin laajempaa valikoimaa. Etäisyydet palveluihin ovat lyhyemmät kuin harvaan asutuilla seuduilla. Monia erikoistason palveluja ei syrjemmässä ole tarjolla lainkaan. 

Tässä verrattiin, miten eri kokoiset kunnat sijoittuvat vertailussa 16 eri hyvinvoinnin ongelmiin liittyvällä indikaattorilla mitaten. Vertailussa tarkasteltiin huoltosuhdetta, työttömyyttä, toimeentulotuen tarvetta, asumista, sairastavuutta, päihdeongelmia, lastensuojelua ja kunnan nettomuuttoa. Luvut kertoivat ilmiön suhteellista esiintyvyyttä. Tarkastelussa tutkittiin ilmiön riippuvuutta kunnan koosta. Mukaan valittiin ne 416 kuntaa, joiden luvut oli saatavilla kaikista tutkittavista muuttujista. Tiedot kerättiin SOTKAnet-tietokannasta. Linkki taulukoihin.

Kaikki tarkasteltavat indikaattorit eivät sellaisenaan ilmaise pahoinvointia, mutta niitä saatetaan pitää yleisesti ei-toivottuina ilmiöinä tai ne tutkitusti liittyvät pahoinvointiin. Tällaisia indikaattoreita ovat esimerkiksi avioerojen tai yksinhuoltajien määrä. Olosuhteista, jotka tuottavat paljon avioeroja, ei voi pitää suotavina perheiden hyvinvoinnin kannalta. Avioeroilla ja yksinhuoltajuudella on lisäksi selvä yhteys lasten pahoinvointiin, mm. huostaanottoihin. 

Kunta

Korr.

Huoltosuhde, demografinen -0,41
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 0,37
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 0,36
Avioeroja 25-64 -vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa 0,28
Huostassa olleet 0-17 -vuotiaat % ikäluokasta 0,23
Poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset / 1000 asukasta 0,22
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä -0,22
Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista -0,18
Sairastavuusindeksi, ikävakioitu -0,16
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 0,12
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 0,11
Päihteiden vuoksi vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta -0,07
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiasta 0,05
Kunnan nettomuutto / 1000 asukasta 0,05
Nuorisotyöttömät, % 15-24 -vuotiaasta työvoimasta -0,02
Työttömät, % työvoimasta -0,02

Taulukko. Kunnan koon ja 16 hyvinvoinnin indikaattorin korrelaatio. Lähde: Stakes, SOTKAnet, http://www.stakes.info/6/2/index.asp  

Kunnan koolla oli suurin riippuvuus oli huoltosuhteeseen, joka kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään ( Huoltosuhde lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärä työllisten määrällä. Työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin lasketaan koko ei-työllinen väestö, eli työttömät, eläkeläiset, lapset ja omaa kotitaloutta hoitavat). Riippuvuus oli negatiivinen. mitä suurempi kunta, sen suotuisampi huoltosuhde.

Työttömyydellä ei ollut merkittävää yhteyttä kunnan kokoon. Työttömiä ja nuoria työttömiä oli hieman enemmän maaseudulla, pitkäaikaistyöttömiä kaupungeissa. Työkyvyttömyyseläkettä haettiin selvästi enemmän pienemmissä kunnissa. Sairastavuus oli siellä yleisempää. Toimeentulotukea hakevia lapsiperheitä oli enemmän kaupungeissa.

Kunnan koolla oli dramaattinen vaikutus perheen hyvinvointiin ja koossa pysymiseen. Pienissä kunnissa avioliittojen koossa pysyvyyttä edistävät myös arvot ja sosiaalinen kontrolli. Joka tapauksessa suurissa kunnissa on enemmän avioeroja ja yksinhuoltajuutta. Niillä on vaikutus lasten pahoinvointiin, mikä näkyy mm. lastensuojelun palvelutarpeen riskin voimakkaana nousuna.

Päihdeongelmat ja väkivaltarikollisuus ovat suurissa kunnissa pieniä yleisempiä.

Kaikkiaan kunnan koolla oli selvästi vaikutusta hyvinvoinnin keskimääräiseen toteutumiseen valituilla indikaattoreilla tarkasteltuna. Kun kunnat laitettiin koon mukaiseen järjestykseen (1 on Helsinki) ja laskettiin sijalukukeskiarvot 30 kunnan ryppäissä, trendi näkyy selvästi. Voimakas hyppäys parempaan tapahtuu, kun kunnan koon sijaluvussa ylitetään 330 raja ja kuntakoko laskee 2200 ja sen alle. Tuollon sijalukukeskiarvo 30 kunnan keskiarvona vaihtelee välillä 150-180 kun 30 suurimman kaupungin keskiarvojen keskiarvot vaihtelivat 240-270 välillä (kaavio). Hyvä jakso osuu myös kuntiin, joiden väkiluvut sijoittuivat 6000 asukaan molemmin puolin. Ryppäiden sisällä oli kuitenkin yksittäisten sijalukujen välillä voimakasta vaihtelua.

Kaavio. Kuntien sijalukukeskiarvot 30 kunnan keskiarvoryppäissä tarkasteltuna.

Kaavio. Kuusi parasta ja kuusi suurinta kuntaa vertailussa. Kaaviossa sijalukujen keskiarvo, suurin ja pienin arvo. 

Alla taulukossa yksittäisten kuntien 16 indikaattorin sijalukujen keskiarvot ja sijalukujen keskiarvojen sijoitus:

Kunta Väestö Sijalukujen KA Sijalukujen sijoiitus
Helsinki 559 046 228 267
Espoo 227 472 181 133
Tampere 202 932 242 302
Vantaa 185 429 211 209
Turku 174 824 253 341
Oulu 127 226 245 316
Lahti 98 281 268 374
Kuopio 90 518 264 367
Jyväskylä 83 582 259 358
Pori 76 152 286 401
Lappajärvi 58 982 183 140
Joensuu 57 558 269 377
Vaasa 57 030 205 191
Kotka 54 759 282 398
Hämeenlinna 47 178 238 298
Porvoo 46 793 202 187
Mikkeli 46 531 244 310
Hyvinkää 43 523 207 197
Järvenpää 37 328 188 154
Rauma 36 673 188 153
Nurmijärvi 36 568 169 91
Lohja 36 218 202 186
Seinäjoki 35 918 227 259
Kokkola 35 888 215 226
Kajaani 35 675 234 286
Rovaniemi 35 377 266 372
Tuusula 34 513 173 109
Jyväskylän mlk 34 407 230 273
Kirkkonummi 32 772 180 130
Kerava 31 361 194 171
Kouvola 31 177 261 362
Imatra 29 728 276 388
Nokia 28 604 235 287
Savonlinna 27 463 252 337
Riihimäki 26 847 241 301
Kangasala 26185 171 104
Vihti 25 561 197 179
Salo 24 878 225 253
Varkaus 24 269 273 382
Raisio 23 594 187 150
Kemi 22 907 295 409
Iisalmi 22 639 282 397
Raahe 22 527 232 280
Ylöjärvi 22 334 159 78
Tornio 22 204 237 294
Hamina 21 887 226 255
Kaarina 21 568 141 50
Hollola 20 965 191 164
Heinola 20 910 248 323
Valkeakoski 20 472 223 247
Kuusankoski 20 337 257 353
Siilinjärvi 20 234 193 168
Pietarsaari 19 467 177 121
Sipoo 18 444 129 30
Forssa 18 076 266 368
Mäntsälä 17 899 173 113
Lempäälä 17 733 170 100
Mustasaari 17 240 107 17
Kuusamo 17 193 239 299
Haukipudas 17090 230 270
Anjalankoski 17 085 231 277
Laukaa 17 068 219 240
Uusikaupunki 16 260 217 229
Janakkala 15 661 215 222
Jämsä 15 282 254 345
Vammala 15 213 210 206
Lieto 15 002 138 45
Nastola 14 789 233 283
Pirkkala 14 560 149 62
Kauhajoki 14 544 246 318
Tammisaari 14 521 191 163
Orimattila 14 408 236 288
Lieksa 14 080 288 404
Lapua 14 012 189 157
Kempele 13 982 147 56
Ulvila 13 934 187 151
Naantali 13 818 195 173
Äänekoski 13 717 274 384
Ylivieska 13 343 210 203
Loimaa 13 087 207 198
Kankaanpää 12 692 250 330
Pieksämäki 12 436 281 396
Kontiolahti 12 339 190 160
Parainen 12 024 145 53
Nurmo 11 795 139 48
Kiiminki 11 778 171 103
Liperi 11 641 266 368
Ilmajoki 11 517 179 128
Valkeala 11 325 203 188
Keuruu 11 260 225 254
Leppävirta 10 970 214 217
Nivala 10 839 211 211
Joutseno 10 808 249 326
Maksamaa 10 712 108 18
Sotkamo 10 701 217 229
Kurikka 10 568 194 169
Pedersören kunta 10 511 95 9
Kuhmo 10 449 232 278
Suomussalmi 10248 258 356
Saarijärvi 10 096 263 366
Hämeenkyrö 10 089 236 291
Hanko 9 905 217 229
Kitee 9877 230 272
Kiuruvesi 9 864 250 330
Paimio 9 808 161 79
Somero 9 684 208 201
Alavus 9 669 200 182
Pudasjärvi 9 561 315 415
Kemijärvi 9 529 257 352
Närpiö 9 515 79 4
Halikko 9 491 178 123
Eura 9 428 213 215
Sodankylä 9 336 276 390
Hattula 9 281 173 111
Nurmes 9 193 293 406
Oulunsalo 9 192 162 80
Kalajoki 9 152 174 116
Huittinen 9 109 182 138
Alajärvi 9 057 236 289
Karjaa 8 977 180 129
Orivesi 8 890 288 405
Keminmaa 8863 189 156
Karkkila 8 802 214 216
Pieksänmaa 8 691 195 172
Jalasjärvi 8 691 218 235
Muurame 8 597 206 194
Laitila 8 569 169 93
Asikkala 8 547 217 233
Kauniainen 8 465 106 16
Kokemäki 8 420 233 285
Elimäki 8 365 184 142
Hausjärvi 8 343 185 145
Toijala 8 299 256 351
Muhos 8 191 252 340
Oulainen 8 129 227 262
Kauhava 8 110 193 166
Haapajärvi 8 013 260 359
Virrat 7 943 222 244
Suonenjoki 7 836 274 383
Loppi 7 823 206 195
Outokumpu 7 803 309 413
Kristiinankaupunki 7 760 117 21
Haapavesi 7753 251 333
Harjavalta 7 745 249 328
Lapinjärvi 7 594 227 264
Ikaalinen 7 569 210 205
Pyhäselkä 7 554 215 225
Jämsänkoski 7 524 243 307
Viitasaari 7 524 274 386
Laihia 7 522 156 70
Parkano 7 471 183 141
Uusikaarlepyy 7 436 103 13
Loviisa 7 417 284 399
Juva 7403 197 176
Iitti 7 336 218 234
Inari 7 084 224 250
Liminka 7 039 203 189
Ähtäri 6 964 181 131
Mäntyharju 6 915 208 200
Eno 6879 318 416
Piikkiö 6 836 182 134
Kruunupyy 6 811 92 8
Ii 6 632 237 296
Nilsiä 6 587 244 308
Mänttä 6 578 252 339
Ilomantsi 6 538 307 412
Tammela 6 484 173 108
Mynämäki 6 334 164 83
Kangasniemi 6 315 276 389
Teuva 6 307 152 65
Pyhäjärvi 6 285 312 414
Parikkala 6 271 227 261
Pöytyä 6 220 173 112
Juuka 6 177 231 276
Noormarkku 6 121 181 132
Perniö 6 026 140 49
Kannus 5 961 170 98
Ruokolahti 5 937 183 139
Nummi-pusula 5 912 208 199
Kerimäki 5 905 186 146
Masku 5 869 68 1
Nakkila 5 859 218 237
Kittilä 5 833 225 251
Eurajoki 5 796 125 26
Jokioinen 5 731 162 80
Joroinen 5 645 226 256
Lammi 5 625 220 241
Juankoski 5 622 236 290
Tyrnävä 5 616 201 185
Hankasalmi 5 600 268 375
Ylistaro 5 561 168 88
Maalahti 5 554 122 22
Pielavesi 5 550 230 271
Vilppula 5 546 217 228
Urjala 5 524 245 317
Tohmajärvi 5 511 243 305
Ruovesi 5 431 215 223
Suolahti 5 378 272 380
Viiala 5 372 252 336
Siuntio 5 312 146 55
Ylitornio 5 275 245 315
Luumäki 5 274 215 223
Sievi 5 210 186 147
Pyhtää 5 167 173 114
Inkoo 5 152 136 43
Ristiina 5 096 272 381
Isokyrö 5 074 186 147
Polvijärvi 5 048 269 376
Kärkölä 5 019 219 239
Sonkajärvi 4 995 277 392
Äetsä 4 990 221 242
Korpilahti 4 985 244 309
Pihtipudas 4 984 284 400
Säkylä 4 930 131 36
Pohja 4 920 176 120
Alahärmä 4 873 158 72
Ranua 4 871 275 387
Karstula 4 858 252 337
Taipalsaari 4 844 164 84
Taivalkoski 4 779 278 393
Vähäkyrö 4 699 132 37
Sysmä 4 697 250 332
Salla 4 683 262 364
Pornainen 4 569 136 44
Jurva 4 561 169 95
Askola 4 530 138 47
Pello 4 524 269 378
Kälviä 4 510 145 52
Ruukki 4 487 214 221
Nousiainen 4 425 130 34
Rantasalmi 4 409 237 295
Heinävesi 4 403 219 238
Kaustinen 4 393 122 23
Pälkäne 4 342 153 67
Rautjärvi 4 336 256 347
Luoto 4 323 125 26
Posio 4 319 233 283
Kuortane 4 230 165 87
Paltamo 4 219 254 344
Savitaipale 4 162 217 229
Vieremä 4 143 232 279
Punkaharju 4 083 196 174
Joutsa 4 045 258 354
Hauho 3 920 212 213
Pernaja 3 893 170 99
Kolari 3 862 260 360
Pertteli 3 833 174 118
Maaninka 3 793 223 246
Vaala 3 751 294 407
Lapinlahti 3 746 296 410
Rusko 3 722 114 20
Virolahti 3 718 172 107
Tervola 3 710 236 291
Rautalampi 3 707 266 370
Hartola 3 692 245 314
Petäjävesi 3 682 260 361
Vesilahti 3 675 179 127
Toholampi 3 665 112 19
Simo 3 655 197 178
Merikarvia 3 649 245 312
Veteli 3 637 136 41
Padasjoki 3 637 248 324
Kaavi 3 630 301 411
Aura 3 620 198 181
Vöyri 3 541 105 15
Punkalaidun 3 523 165 86
Jomala 3 508 102 12
Karttula 3 505 249 327
Pyhäjoki 3 502 170 96
Puolanka 3 472 294 408
Kalvola 3 435 175 119
Vimpeli 3 415 249 325
Vihanti 3 380 244 311
Dragsfjärd 3 378 182 136
Kiukainen 3 365 165 85
Ylikiiminki 3 331 247 321
Luvia 3 306 214 219
Kemiö 3 301 136 41
Lappeenranta 3 259 243 304
Sulkava 3 257 214 218
Utajärvi 3 231 256 348
Töysä 3 211 210 204
Konnevesi 3 154 243 305
Hyrynsalmi 3 148 250 329
Reisjärvi 3 127 169 93
Himanka 3 113 130 32
Lemi 3 109 152 66
Uurainen 3 096 262 364
Kärsämäki 3 091 240 300
Varpaisjärvi 3 089 251 334
Yli-ii 3 051 173 114
Tuusniemi 3 031 279 394
Alastaro 3 024 184 143
Perho 3 005 158 73
Mouhijärvi 2 998 197 177
Lapin kunta 2 979 168 90
Köyliö 2952 184 144
Rääkkylä 2 936 256 350
Evijärvi 2 935 200 183
Sauvo 2 896 138 46
Ruotsinpyhtää 2 895 187 152
Alavieska 2 894 210 207
Lohtaja 2 883 147 57
Karvia 2 875 186 149
Puumala 2 864 266 371
Kuhmoinen 2 838 233 281
Keitele 2 803 227 262
Valtimo 2 769 252 335
Kuru 2 767 255 346
Kesälahti 2 712 258 355
Vesanto 2 689 287 403
Ypäjä 2 678 178 125
Soini 2 667 182 137
Kylmäkoski 2 653 237 293
Vuolijoki 2 643 256 349
Humppila 2 595 222 245
Isojoki 2 592 211 210
Hirvensalmi 2 579 262 363
Pomarkku 2 578 229 268
Koski 2 545 170 96
Vehmaa 2 448 214 220
Miehikkälä 2 447 209 202
Muonio 2 442 150 64
Kortesjärvi 2 419 154 68
Finström 2 399 133 40
Luopioinen 2 395 228 266
Renko 2 377 197 180
Toivakka 2 373 228 265
Kihniö 2 366 229 269
Ylihärmä 2 295 158 76
Haukivuori 2 295 225 251
Juupajoki 2 275 226 257
Pyhäranta 2 251 125 28
Jämijärvi 2 226 193 167
Lavia 2 218 237 297
Hämeenkoski 2 200 245 312
Korsnäs 2 199 79 3
Oravainen 2 185 100 11
Rautavaara 2 137 280 395
Yläne 2 119 190 159
Pertunmaa 2 115 177 122
Marttila 2 097 149 61
Viljakkala 2 077 191 165
Rantsila 2 072 226 258
Myrskylä 2 036 154 68
Multia 2 036 253 343
Kuivaniemi 2 028 274 384
Honkajoki 2 023 158 71
Rymättylä 1 999 124 25
Enontekiö 1 998 207 196
Pukkila 1 992 169 91
Lehtimäki 1 970 163 82
Tarvasjoki 1 941 148 60
Kinnula 1 940 211 208
Jaala 1 938 206 192
Tervo 1 890 247 322
Vahto 1 876 132 38
Kiikala 1 872 212 214
Kisko 1 869 218 236
Pyhäntä 1 820 158 73
Siikainen 1 816 200 183
Lumijoki 1 798 189 158
Kuusjoki 1 781 172 106
Taivassalo 1 762 126 29
Vampula 1 742 172 105
Enonkoski 1 738 259 357
Saltvik 1 723 77 2
Mietoinen 1 712 84 6
Längelmäki 1 703 227 260
Karijoki 1 693 188 155
Kyyjärvi 1 693 231 275
Kestilä 1 683 223 249
Pulkkila 1 680 223 248
Ristijärvi 1 659 267 373
Kannonkoski 1 630 276 391
Tuulos 1 576 171 101
Artjärvi 1540 206 193
Kaskinen 1 519 98 10
Merimasku 1 513 81 5
Ylämaa 1 511 194 170
Karjalohja 1 491 221 243
Liljendal 1 463 142 51
Halsua 1 456 150 63
Muurla 1 455 148 59
Kivijärvi 1 452 286 401
Nauvo 1 443 130 33
Utsjoki 1 367 204 190
Suodenniemi 1 349 147 58
Piippola 1 347 174 117
Siikajoki 1 343 130 31
Oripää 1 343 197 175
Savukoski 1 329 178 126
Suomusjärvi 1 321 246 319
Kiikoinen 1 313 216 227
Merijärvi 1 303 182 135
Sumiainen 1 289 212 212
Mellilä 1 254 231 274
Sammatti 1 242 171 102
Savonranta 1 238 243 303
Leivonmäki 1 165 271 379
Pelkosenniemi 1 152 247 320
Kuhmalahti 1 118 191 161
Mariehamn 1 049 145 54
Pylkönmäki 1 034 233 281
Sund 1 024 132 39
Ullava 1 015 158 75
Hailuoto 986 191 161
Kustavi 941 173 109
Luhanka 893 168 89
Suomenniemi 838 253 342
Särkisalo 710 131 35
Brändö 516 124 24
Lumparland 379 85 7
Kumlinge 371 103 14
Kökar 296 178 124
Iniö 253 159 77

Alla sijalukujen keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä 30 selvityksen parasta kuntaa:

Kunta Väestö Sijalukujen KA Sijalukujen sijoiitus
Masku 5 869 68 1
Saltvik 1 723 77 2
Korsnäs 2 199 79 3
Närpiö 9 515 79 4
Merimasku 1 513 81 5
Mietoinen 1 712 84 6
Lumparland 379 85 7
Kruunupyy 6 811 92 8
Pedersören kunta 10 511 95 9
Kaskinen 1 519 98 10
Oravainen 2 185 100 11
Jomala 3 508 102 12
Uusikaarlepyy 7 436 103 13
Kumlinge 371 103 14
Vöyri 3 541 105 15
Kauniainen 8 465 106 16
Mustasaari 17 240 107 17
Maksamaa 10 712 108 18
Toholampi 3 665 112 19
Rusko 3 722 114 20
Kristiinankaupunki 7 760 117 21
Maalahti 5 554 122 22
Kaustinen 4 393 122 23
Brändö 516 124 24
Rymättylä 1 999 124 25
Eurajoki 5 796 125 26
Luoto 4 323 125 26
Pyhäranta 2 251 125 28
Taivassalo 1 762 126 29
Sipoo 18 444 129 30