Etusivulle

Laatuakatemia-sivujen lähteet 

Lait

Laki julkisista hankinnoista 1505/92 FinlexR http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921505

Asetus julkisista hankinnoista (380/98) FinlexR http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980380

EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (ns. hankintadirektiivi) FinlexR http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430fi01140240.pdf

Julkisista hankinnoista annetun lain (1505/ 1992) kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän muistio 15.11.2004 FinlexR http://www.ktm.fi/chapter_images/485788_muistio.pdf

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/92) FinlexR http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920291

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) FinlexR http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2001/20011231

Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) FinlexR http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2000/20000817

Asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (1208/1996) FinlexR http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19961208

Sosiaalihuoltolaki. FinlexR http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710  

Muut lähteet

Allardt Erik, Littunen Yrjö. Sosiologia. 4. Uudistettu painos. WSOY 1979

Allén Tuovi. EMU ja julkinen sektori. Palkansaajien tutkimuslaitos. Tutkimuksia 67. Helsinki 1997

Anttila Juhani. Excellence voittaa. Laatuviesti 5/1996

Anttila Mai, Iltanen Kaarina. Markkinointi. WSOY. 2001

Von Bagh Antero. Laadunvarmistus SFS-ISO 9002-standardin mukaisesti kuljetuspalveluissa. Suomen kuljetustaloudellinen yhdistys ry.1992).

Barabási Albert-László. Linkit – Verkostojen uusi teoria. Terra Cognita Oy 2002. Englanninkielinen alkuperäisteos Linked. The New Science of Networks. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. 

Blackburn David. Tieteen työkalut. Tieteen maailma osa 9. 1992

Blaton Godfrey A.. Kauppalehti. 14.11.1996

Bouckaert Geert. Different and Convergence in Concetps and Criteria of Public

Productivity. Paper for EGPA conference. Valencia 1987

Briar Scott, Miller Henry. Problems and Issues in Social Casework. Columbia University Press, New York - London , 1971

Brown Mark Graham. Laatu lähellä sydäntä. Malcolm Baldrige laatupalkinnon keskeiset arviointiperusteet. MET 1995

Crosby Philip B.: Laatu on ilmaista. Laatuteema Oy, Helsinki 1986

Davenport, T. H. and J. E. Short (1990). “The new industrial engineering: information technology and business process redesign.” Sloan Management Review (Summer)

Dialekti: http://www.kaapeli.fi/~ktp/dialekti.html

Dixon Bernard. Tieteen perinteet. Tieteen maailma osa 17. 1994

Donabedian A. (1969). Some issues in evaluation the quality of nursing care. American Journal of Public Health.

Donabedian Avedis. Explorations in Quality Assesment and Monitoring. Vol I. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment . Health Administration Press, Ann Arbor 1980

Ehnrooth Georg, Härmälä Jukka.. 20 merkittävän suomalaisen organisaation johtajan julkilausuma. Kauppalehti 1995

Garvin David A. Managing Quality. The strategic and Competetive Edge. The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. New York 1988  

Gronow, J & Klemola, P & Partanen, J. Demokratian rajat ja rakenteet. Tutkimus suomalaisesta hallitsemistavasta ja sen taloudellisesta perustasta, 1977

Haatanen Pekka. Suomalaisen hyvinvoinnin kehitys. Teoksessa Olavi Riihinen (toim.): Suomi 2017. Sitran julkaisusarja 1992

Haatanen Pekka. Suomalaisen hyvinvointivaltion kehitys. Teoksessa Olavi Riihinen (toim.): Suomi 2017. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston SITRA:n julkaisusarja no 123. 1992

Hammer, M. and J. Champy (1994). Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution. New York, HarperCollins.

Haverinen Riitta, Maaniittu Maisa, Mäntysaari Mikko (toim.). Tulokseksi laatu - puheenvuoroja sosiaalihuollon laadunkehittämisen teorioista, metodeista ja käytännöistä. Raportteja 179. Stakes 1995

Heikkilä M, Uusitalo H. (toim.) Leikkausten hinta. Tutkimuksia sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden vaikutuksista 1990-luvun Suomessa. Stakes, Raportteja 208.1997

Heinonen Jari. Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan. Gaudeamus 1993

Heinonen Jari. Pienviljelijäprojektista sosiaalivaltioon. Tampereen yliopisto 1990

Hellberg Maija. Risto Lintulan haastattelu. Kauppalehti 13.11.1997

Helminen Jarkko. Lastensuojelulaki -moniste. 1996

Helminen Päivi (toim.), Vaaranen Vesa, Outinen Maarit, . TOKYO STEP: Laadun kehittämisen työkirja. Työterveyslaitos 1994

Hirschman Albert O. Shifting Involvements: Private Interest and Public Action. Princeton, New Jersey, 1982

Hirvi Jussi. Konstruktivismi ja kybernetiikka. Kohti ekologista humanismia Essee Helsingin yliopisto, Yleinen kirjallisuustiede http://www.greenspot.fi/kotisivu/Konst_kyber.html

Hirvikorpi Helinä. Artikkeli. Talouselämä 36/ 1997

Horelli Johan. L M Ericsson ainoa voittaja tänä vuonna. Laatuviesti 5/1996

Hulkko Kustaa. Emun rinnalle tarvitaan yhteistä sosiaalipolitiikkaan. Matti Karin haastattelu, Kauppalehti 24.11.1997

Hyyppä Harri, Miettinen Asko (toim.). Johtajuus ja organisaatiodynamiikka. Metanoija Instituutti. 2000

Jaakkola Heikki. Tuotesuunnittelun laatujärjestelmä. TTEK1997

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1994, www.tampere.fi/make/pyynnot

Julkunen Raija. EMU -työryhmän raportti. 1997

Järventie Riitta. Emu vie Eurooppaa kohti liitovaltiota. Matti Korhosen haastattelu Aamulehdessä 30.11.1997

Kananoja Aulikki, Pentinmäki Anni. Yksilökohtainen sosiaalityö - teoria ja käytäntö. WSOY Porvoo 1977)

Karisto Antti, Takala Pentti. Sosiaalivaltion kriisi? Helsingin yliopiston Lahden koulutuskesus 1985

Karjalainen Eero E. Vaihtelun maailma -TQM -laatujohtaminen. Luentomoniste. Laatutieto Oy. 1995

Karjalainen Jouko. Tunnistamisen vaikeus ja asiantuntijan tieto. Stakesin ja SPR:n toinen huono-osaisuusselvitys. Stakes 1997

Karvonen Lauri. Haastattelu Lauri Rintasesta. Kauppalehti 9.11.1995

Kinturi Marja-Liisa. Eettisellä toiminnalla substanssia viivan alle. Artikkeli. Yritystalous 5/1997)

Kirjavainen Paula, Laakso-Manninen Ritva. Strategisen osaamisen johtaminen. Yrityksen tieto ja osaaminen kilpailuedun lähteeksi. Edita. 2000.

Korkman – Yrjönsuuri (toim): Filosofian historian kehityslinjoja http://www.valt.helsinki.fi/kfil/termit/dialekti.htm

Korpinen Pekka. Valtio ja vapauden kasvu. Hakapaino Oy, Helsinki 1989

Kortteinen Matti, Tuomikoski Hannu. Työtön. Julkaisematon käsikirjoitus. 1997

Koskiaho Briitta. Yhteiskunnan muutos ja sosiaalipolitiikka. Helsinki 1986

Kreitman N. Alcohol consumption and the preventive paradox. Brit J Addiction 1986:81:353-63

Kuusi Eino. Sosiaalipolitiikka. Kansantaloudellinen yhdistys. 1931

Kuusi Pekka. 60-luvun sosiaalipolitiikka. Porvoo 1961

Laatusanomat 1/1996.

Lagus Antti J. Ylilaatu vaivaa julkisia palveluita. Paul Lillrankin haastattelu Kauppalehdessä 13.11.1997

Lecklin Olli. Laatu yrityksen menestystekijänä. Kauppakaari Oy. Helsinki 1997

Lehto Juhani. Rahoituksen ja rakenteen muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teoksessa Hannu Uusitalo ja Mikko Staff (toim.). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes raportteja 214. 1997

Lillrank Paul. Kauppalehti 14.11.1996

Lillrank Paul. Sutta pakoon karhua vastaan. Laatuviesti 4/1997

Lillrank Paul. Laatumaa. 1990

Lindgren Nina, Pärnänen Katriina. Tutkielma. Laatujohtamisen merkitys laatujärjestelmätyössä. Turun kauppakorkeakoulu.1993

Lintula Risto. Laatu kasvamassa ulos nimestään. Maija Hellbergin tekemä haastattelu Kauppalehti Extrassa Laatu ja johtaminen 13.11.1997

Lipponen Toivo. Laatujohtaminen. QMB-Books. 1993

Lundqvist Bo, Salminen Kari, Tuominen Eila, Vanamo Jussi. Hyvinvointivaltio, eläketurva ja kansainvälistymisen haasteet. Eläketurvakeskus, tutkimuksia1995:2. Helsinki 1995

Meadows Jack. Historian tieteentekijät. Tieteen maailma osa 13. 1993

Meadows Jack. Tieteen tienraivaajat. Tieteen maailma osa 16. 1993

Metsälä Raili, Maikkula Irma, Koskinen Eeva.. Lastensuojelun kustannuksia, palvelutasoa sekä henkilöstörakennetta ja -mitoitusta koskeva selvitys. Lastensuojelun kustannustyöryhmän selvitys. Käsikirjoitus. Helsingin kaupunki 1997)

Mintzberg, Henry (1983) Structure in fives: designing effective organizations. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Mäntysaari Mikko. Laadun kehittäminen sosiaalityössä. Artikkeli Sosiaaliturva 13-14/1994)

Määttänen P: Filosofia http://www.valt.helsinki.fi/kfil/termit/dialektM.htm

Nieminen Armas. Mitä on sosisaalipolitikkaa.WSOY. 1955

Oittinen Vesa: Spinozistinen dialektiikka. http://www.kaapeli.fi/~ktp/dialekti.html

Oulasvirta Leena. Palvelun laadusta julkisella sektorilla. Artikkeli. Hallinnon tutkimus 2/1992

Outinen Maarit, Haverinen Riitta, Maaniittu Maisa, Mäkelä Marjukka, Mäntysaari Mikko. Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stakes 1996

Palvelujen hankintaohjeet,  www.tampere.fi/hallinto

Paronen Olavi, Kuusilinna Pirjo, Pitkäjärvi Timo. Tampereen sosiaali- ja terveysprofiili 1995-1996. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja 4, 1996

Paronen Olavi, Kuusilinna Pirjo, Pitkäjärvi Timo. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, UKK-instituutti. 1996

Pitkäjärvi Timo, Paronen Olavi, Kuusilinna Pirjo, Vuori Ilkka. Tampereen alueellinen sosiaali- ja terveysprofiili. Dialogi 11/ 1996

Pulma Panu, Turpeinen Outi. Suomen lastensuojelun historia. Lastensuojelun keskusliitto. 1987

Riihinen Olavi (toim.). Sosiaalipolitiikka 2017 - näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston SITRA:n julkaisusarja no 123. 1992

Riihinen Olavi. Johdanto: teoksen keskeiset näkökulmat. Teoksessa Olavi Riihinen (toim.): Suomi 2017. Sitran julkaisusarja 1992

Rimpelä Matti, Luopa Pauliina, Jokela Jukka, Liinamo Arja, Siivola Matti. Kouluterveys 1996 -tutkimus: Päihteet ja nuoret Tampereella. Tutkimus peruskoulun, lukion ja ammattioppilaitosten oppilaiden alkoholin ja huumeiden käytöstä sekä tupakoinnista huhtikuussa 1996. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Raittiustoimisto. 1996

Rimpelä Matti, Luopa Pauliina, Siivola Matti. Kouluterveys 1995 -tutkimus: Humalaa ja huumeita Helsingissä. Tutkimus peruskoulun, lukion ja ammattioppilaitosten oppilaiden alkoholin ja huumeiden käytöstä joulukuussa 1995. Perusraportti. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, päihdeasiantoimisto. 1996

Ritakallio Veli-Matti. Köyhyyden muuttunut kuva Suomessa 1966-1990. Teoksessa Heikkilä matti, Vähätalo Kari (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus 1994

Ritakallio Veli-Matti. Köyhyys ei tule yksin. Sosiaali- ja terveyshallitus, tutkimuksia 11/ 1991

Ritakallio Veli-Matti. Esitys Syrjäytyminen Suomessa -konferenssissa 2.10.1996

Ritola Ossi. Laatujärjestelmät ja toiminnan laatu. SFS-tiedotus 25 1993:3

Rose Geoffrey. Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol 1985:14

Rose Geoffrey. Riskiryhmiin ja koko väestöön kohdistuneet ehkäisystrategiat - eettisiä pohdintoja. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1988:25:329-337

Rostila Ilmari, Mäntysaari Mikko. Tapauskohtainen evaluaatio. Stakesin raportti 212/ 1997

Rousu Sirkka, Holma Tupu. Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen. Suomen Kuntaliitto. 2003

Saarinen Esa. Filosofia. WSOY. 1994. 

Salminen Pekka. Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen. Metalliteollisuuden kustannus Oy. 1990

Salomäki Rauno. Hyödynnä SPC – Suorituskykyiset prosessit. MET. 2. laajennettu painos 2002 

SFS-EN ISO 9004-2 -standardi. Laatujohtaminen ja laatujärjestelmien rakenneosat. Suuntaviivat palveluille. Suomen Standardisoimisliitto SFS. 1992

Silén Timo, Moisala Aarni. Artikkeli. Kauppalehti 9.11.1995.

Sipilä Jorma. Käyttäjänäkökulma - tärkeä mutta ongelmallinen. Artikkeli. Sosiaaliturva 14/ 1996

Sipilä Jorma. Liikkeitä sosiaalihuollossa. Artikkeli kirjassa Hyvinvointi ja muutosten Suomi. 1990)

Sipilä Jorma. Ylhäältä alas vai alhaalta ylös. Artikkeli julkaisussa Tulokseksi laatu (toim. Haverinen Riitta, Maaniittu Maisa, Mäntysaari Mikko). Stakes 1996

Sippola Kari. Laatukustannusten käyttäytymistä tutkitaan suomalaisella aineistolla. Artikkeli. Laatuviesti 3/1997

Soininvaara Osmo. Haastattelu Aamulehdessä 23.11.1997

Soininvaara Osmo. Hyvinvointivaltio ja talouden kriisi. Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisuja 11:1992. Helsinki 1992

Sosiaalibarometri 1997. Hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilannen ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Sosiaaliturvan Keskusliitto. 1997

Sosiaalilainsäädäntö. Lakimiesliiton kustannus. 1990

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen suunnitelma 1996-99. STM tiedottaa 138/95

Sotamaa Yrjö. Kauppalehti Optio 18/ 1997

Sotamaa Yrjö. Hyvän designin merkitys. Kirjoitus Kauppalehti Optiossa 18/ 1997

Ståhle Pirjo, Grönroos Mauri: Knowledge Management - tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä. WSOY- Kirjapainoyksikkö Porvoo 1999

Suomen laatupalkinnon arviointiperusteet 1997. Tavoitteena erinomainen kilpailukyky 97. Suomen Laatuyhdistys SLY 1997

Suomen laatupalkinnon arviointiperusteet 1998. Tavoitteena erinomainen kilpailukyky 98. Suomen Laatuyhdistys SLY 1998

Stakes. Tilastot. http://www.stakes.info/index.asp

Taipale Vappu. Hallitusta muutoksesta hallitsemattomaan alasajoon? Teoksessa Hannu Uusitalo ja Mikko Staff (toim.). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes raportteja 214. 1997

Takala Pilvi. Julkiset hankinnat 9.6.2005. Luentomoniste. PTC services.

Tampereen kaupungin palvelujen hankintastrategia, www.tampere.fi/strategia

Tampereen sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja markkinat. Seppo Prunnila. Muistio 22.3.2004.

Tieteen kuvalehti 14/1996

Tiihonen Timo. Tiivistelmä esityksestä. Miten yritys sitoutuu laatujohtamiseen. Suomen laatuyhdistyksen palvelun laatujaoksen jäsentiedote 15.12. 1997

Tilastokeskus. Tilastot. http://www.stat.fi/ 

Tilastollinen vuosikatsaus 1995, 1996, 1997. Tilastokeskus

Trickett David. Arvokeskustelusta avoimuutta ja yhteistä näkemystä. Artikkeli. Yritystalous 5/1997

Totro Timo. Tavistock-tradition systeemis-psykodynaaminen organisaation kehittämismalli. Artikkeli teoksessa Hyyppä Harri, Miettinen Asko (toim.). Johtajuus ja organisaatiodynamiikka. Metanoija Instituutti. 2000

Tuomioja Erkki. Sosiaalipolitiikka tienhaarassa - minkä varassa ihmiset selviytyvät. Artikkeli Sosiaaliturva-lehdessä 17/ 1997

Turtiainen Juhani. Työhallinto ja laatu. Laatutyön erityispiirteitä julkishallinnon palveluissa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollinen tiedekunta. 2000

Tuurala Leila. Ostopalvelupäivä 2005 -luentomoniste. 2005

Tuurala Timo, Humalalampi-Nurminen Johanna, Nieminen Tuija, Hyöky Helena. Selvitys alueiden sosiaalityöntekijöiden lastensuojeluasiakaista 1995. Julkaisematon moniste. 1996

Tuurala Timo. Ajatuksia Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspoliittiseen ohjelmaan -moniste. 1996

Tuurala Timo. Kauppalehti 17.4.1997

Tuurala Timo. Lapsen maailma -lehti 9/1994

Tuurala Timo. Avautuva laitos. Suomen Kuntaliitto. 1992

Tuurala Timo. Lastensuojelun strategia 1997-2000. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja 6A 1997

Tuurala Timo. Lastensuojelusta perheiden tukemiseen. Suomen Kuntaliitto. 1993

Uusitalo Hannu. Muuttuva tulonjako. Tilastokeskusken tutkimuksia 148. Helsinki 1988

Uusitalo Hannu. Sosiaali- ja terveyspalvelut sosiaaliturvan osana. Teoksessa Hannu Uusitalo ja Mikko Staff (toim.).Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes raportteja 214. 1997

Vaarama M. Ylönen L. (2006) Espoon kotihoidon ammatillinen laatu kirjaamisen perusteella. Espoon vanhuspalvelujen tuloksellisuus –projekti. Osaraportti II. Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja 4/2006

Vaaranen Vesa, Outinen Maarit, Leisti Seppo. Työterveysyksikön Laatujohtaminen ja laatujärjestelmä SFS-ISO 9004-2 -standardin mukaan. Työterveyslaitos 1992

Valli Matti. Haastattelu Juhani Pylkkäsestä. Kauppalehti 9.11.1995 

Waris Heikki. Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka.WSOY 1961)

Voi elämän kevät. Nuorten elämäntilanne ja elinolot Hämeen läänissä. Hämeen läänin nuorisopoliittinen tilannekatsaus ja toimenpideohjelma vuosille 1996-1999 väliraportti. Hämeen lääninhallitus. 1996

Vähätalo Kari. Esitys Hämeen lääninhallituksen nuorisolautakunnan järjestämässä Syrjäytyminen Suomessa -konferenssissa 2.10.1996

Vähätalo Kari. Suomalaisesta syrjäytymiskeskustelusta 1980-luvulla. Sosiaalinen aikakauskirja 4/ 1987

Wiio, Osmo A. 1994. Johdatus viestintään. Weilin+Göös. Porvoo

Øvretveit J. (1998). Evaluating health interventions. An introduction to evaluation of health treatments, services, policies and organizational interventions. Open University Press, Buckingham. 

Yleiset hankintaohjeet 1998, Suomen Kuntaliitto