Miten Raamattuikkunan tietoja luetaan

Huom. Tämä on ohje on tarkoitettu sivulla <http://raamattu.cante.net/um-virheet> olevien jakeiden vertailuun. Sivulta aukeaa hiirellä osoittaen erillinen raamattuikkuna, josta voi suoraan tarkistaa jakeen oikean lukutavan. Jos ikkunaa ei avaudu, niin tarkista selaimesi asutukset ja aktivoi JavaScript-asetus sekä salli popup-ikkunoiden avaaminen.

Raamattuikkunan vihertävällä pohjalla on merkitty Vanhan Kirkkoraamatun 1938 mukainen lukutapa ja heti alle on merkitty suomalaisen uuden maailman käännöksen 1995 lukutapa. Sinisellä värillä on UM käännökseen merkitty huomautus missä kohdassa jae poikkeaa vanhimpien kirjakääröjen teksteistä. Oikea lukutapa on tarkistettavissa kahdesta välittömästi alapuolella esitettävästä tekstilaitoksesta, joissa kirjakääröjen lukutavat on sanasta sanaa luoteltu. Ensimmäinen on suomeksi ilmestynyt Novum-teoksen jakeen lukutapa ja sen alapuolella on Blue Letter Bible <http://www.blueletterbible.com> verkkosivulla esiintynyt lukutapa.

Blue Letter Bible on kattavin verkossa oleva palvelu, josta Vanhan testamentin alkuperäistä hepreaa ja Uuden testamentin alkuperäistä kreikkaa pääsee tutkimaan jae kerrallaan. Sivuilta köytyvät myös kattavat toiminnat, joilla voi hakea esim. "Missä kaikissa jakissa sama Uuden testamentin kreikan sana esiintyy". Alla olevassa raamattusivun sinisellä merkittyjen sanojen kohdalla on mahdollista siirtyä suoraan Blue Letter Bible verkkosivun hakusanoihin ja jaekohtiin.

[Kuva 1.  pic/um-virheet-ohje.jpg]
Kuva 1. Raamattuikkunan näkymän selitykset. Huomaa EN-prepositio, jota vastaava taivutus suomelaisessa sanassa on alleviivattu. Samon ON-prepositio on vahvennettu alimmassa Blue Letter Bible kreikan tekstissä.

Ikkunaan ei ole otettu vertailtavaksi KR92 käännöstä, koska sitä ei ole toimitettu sanatarkkuuden periaatteen mukaan. Vertailua vanhimpien kirjakääröjen tekstiin voi tehdä vain niiden Raamattujen kohdalla, joiden käännöksien on ilmoitettu seuraavan sanatarkkuuden periaatettua. (ks. dynaamisten ja sanatarkkojen käännösten erot alla).

Raamatun tekstin ymmärtämisen kannalta on ensisijaisen tärkeätä tuntea kreikan prepositot, joista havainnollinen esitys löytyy Vartiotorniseuran julkaisemasta Kingdom Interlinear Translation of The Holy Scriptures (KIT) -teoksesta:

[Kuva 2.  pic/greek-prepositions-diagram-kit.jpg]
Kuva 2. Kingdom Interlinear Translation (KIT), sivu 2. Keskellä on alkuperäinen sivu ja sen ympärille on lisätty suomenkieliset havainnolliset esitykset kustakin kreikan prepositiosta lyhyin esimerkein.

Kuvassa mainitut prepositiot ja niiden esiintymiset löytyvät Blue Letter Biblen sivuilta:

Seuraaavassa on myös toinen havainnollistava esitys yksinkertaisemmista kreikan kielen prepositiosta. Vertaa Bruce M. Metzgerin kirja Lexical Aids for Students of New (1977, sivu 80).

[Kuva 3.  pic/greek-prepositions-diagram.gif]
Kuva 3. Geometrinen esitys tavallisimmista kreikan prepositioista.

Lisätietoja kreikan kielestä esimerkiksi sivulla <http://www.ntgreek.org/> ja prepositioista Companion Bible -raamatun liitesivulla 104 <http://www.therain.org/appendixes/app104.html>.

Lisätietoja Raamatuista ja niiden kääntämisestä

Varhaiset kirjakääröt ja Raamatun kääntäminen

Raamattu on Jumalan pyhää sanaa. Se sisältää sanoman, jonka hän haluaa kertoa jokaiselle ihmiselle, jotta kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan Jumalan armon ja pelastuksen. Raamatun alkukieli ei ole ollut suomi, joten tuntemamme Raamatut on käännetty kunkin kansan omalle kielle, jotta ihmiset voisivat tutustua Jumalan ilosanomaan. Jumalan apuna oli noin 36 kirjoittajaa niiden 2000 vuoden aikana, jolloin Raamatun 66 kirjaa (39 VT + 29 UT) syntyivät. Useista kirjoittajista huolimatta, kaikki Raamatun kirjat pitävät täydellisesti yhtä, ikäänkuin kysessä olisi ollut yksi ainoa kirjoittaja: Jumala itse.

Mutta Raamattu on muutakin kuin historiaa. Raamattu on Jumalan sanaa meille jokaiselle myös tänä päivänä. Se kertoo meille Jumalasta henkilökohtaisesti. Se kertoo miten Jeesus tuli maailmaan pelastamaan meidät synnistä. Se antaa meille ohjeita arkipäivään ohjaten suhdettamme Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Siksi meidän tulee tutkia ja lukea Raamattua, jotta ymmärryksemme ja Jumalan tuntemuksemme kasvaisi. Koska alkuperäinen Raamattu on kirjoitettu hepreaksi ja kreikaksi, se on käännettävä jokaiselle tunnetulle kielelle, jotta Jumalan sanan voisi kukin lukea henkilökohtaisesti.

Raamatun käännöstyössä huolellisuus on tärkeää, jotta Jumalan alkuperäinen sanoma säilyy koskemattomana myös meille, jotka emme osaa alkuperäistä kreikkaa ja hepreaa.

Koska Raamattu on Jumalan pyhää sanaa, meidän *tulee vaatia raamatunkäännökseltä ehdotonta luetettavuutta.* Tämä tarkoittaa, että raamatunkäännösen pohjana ollut alkuperäinen heprean ja kreikan kielen teksti on mahdollisimman tarkasti siirretty omalle kielellemme.

Raamatun eri käännökset?

Mikään Raamatunkäännös ei ole vapaa satunnaisista käännösvirheistä, kysymys onkin siitä, ovatko virheet satunnaisia ja harvoin esiintyviä? Raamatunkääntämiseen vaikuttaa myös valittu lähestymistapa, joka voi olla joko dynaaminen tai sanatarkka.

Dynaaminen käännösperiaate tarkoittaa, että käännöksen sujuvuuteen, nykyaikaiseen kieleen ja sanontojen modernisointi on asetettu etusijalle. Tällaisen käännöksen tarkoitus ei ole olla sanallisesti tarkka, vaan lähestymistapa pyrkii välittämän Raamatun kertoman sanoman pääkohdat sujuvalla ja ajanmukaisella kielellä. Muutamaa harvaa käännöstä lukuunottamatta melkein kaikki 1970-luvun jälkeen toimitetut raamatunkäännökset on käännetty dynaamista periaatetta noudattaen.

Sanatarkkaa periaatetta noudattaen taas käännöstyössä on pitäydytty niin paljon kuin mahdollista vanhimpien tunnettujen kirjakääröjen teksteihin. Jokainen sana on pyritty kääntämään samassa merkityksessä kaikissa jakeissa. Näin eri jakeiden tutkiminen ja vertailu on mahdollista. Sanatarkasti käännettyjä Raamattuja voidaan pitää Raamatun oppien "tutkimistarkoitukseen" soveltuvina.

Suomeksi ilmestyneiden Raamattujen käännösperiaatteista tiedetään seuraavaa:

Sanasta sanaan käännettyjen Raamattujen luotettavuutta voidaan tarkastella vertaamalla sen tekstiä vanhimpien kirjakääröjen tekstiin. Kirjakääröjen lukutapoja on koottu kokoomateoksiin ts. teoksiin, joissa esitetään alkuperäinen sana ja sen käännös. Näitä teoksia kutsutaan nimellä interlineaareiksi tai nimellä rivienväliset käännökset. Verkossa Interlineaariin voi tutustua sivulla <http://www.blueletterbible.com>, jossa jokaisen jakeen kohdalla saa alkuperäisen tekstin esille [C]-nappia painamalla.

Raamattujen keskinäinen vertailu on järkevää vain, jos molemmat Raamatut ovat samassa "kastissa". Esimerkiksi KR38 ja KR92 käännösten keskinäinen vertailu on hedelmätöntä, koska toinen pyrkii sanatarkkuuteen ja toinen taas ei. Sen sijaan esimerkiksi KR38:n ja UM:n vertailu sanatarkkuuden suhteen on pätevää, sillä molemmat ilmoittavat olevansa sanatarkan käännösperiaatteen mukaan toimitettuja.

Uuden testamentin kreikan tekstilaitokset

Kreikan tekstilaitokset ts. interlineaarit, joihin vanhimpien Uuden testamentin kirjakääröjen lukutapoja on koottu, on olemassa useita eri versioita. Kattavimmissa tekstilaitoksissa on mahdollista seurata tarkalleen mitä vaihtoehtoisia lukutapoja esimerkiksi jakeen kohdalla on saatavilla ja mitkä käsikirjoitukset tukevat mitäkin lukutapaa. Esim. Novum-tekstilaitos sisältää useita viittauksia eri lukutapoja sisältäviin käsikirjoituksiin: minuskeleihn ja majuskeleihi. Käytännössä eri lukutapojen erot ovat marginaalisia sillä 95 % kaikista tunnetuista käsikirjoituksista pitävät yhtä ja lukutapojen erot ovat suorastaan marginaalisia. Esim yksi käsikirjoitus saattaa kirjoittaa Ilmestyskirjassa mainitus luvun kolmella sanalla "sata neljäkymmentä neljä" kun taas toinen käsikirjoitus mainitsee sanan kahdella sanalla: "144 tuhatta" (Novum; Ilm. 7:4). Tällä verkkovisulla ei ole toistaiseksi valitettavasti mahdollista esitellä eri lukutapoja, joten kiinnostunutta lukijaa kehotetaan tutustumaan Novum-tekstilaitokseen tai muuhun vastaavaan tekstilaitokseen, jossa jakeet on tarkasti luetteloitu.

Erittäin hyvä kokoomasivu esittelemään eri tekstilaitoksista ja niiden sisältämistä käsikirjoitusten lukutapoja on esimerkiksi sivu <http://www.skypoint.com/~waltzmn/CriticalEds.html>.